คาร์กิลล์ ทุ่มงบกว่า 2,300 ล้านบาท ขยายธุรกิจในไทย รองรับการเติบโตของความต้องการบริโภคอาหารทะเลและไก่ปรุงสุก
November 26, 2018
5G คืออะไร 5G มาเมื่อไหร่ 5G มีประโยชน์อย่างไร
November 27, 2018

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัด “มหกรรมวันดินโลก 2561”

 
S__8052746
 

ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้จัดทั่วประเทศตลอดเดือนธันวาคม 2561

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน พร้อมกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัล วันดินโลก (World Soil Day Award) ให้แก่ผู้ที่มีผลงานและกิจกรรมที่เป็นประจักษ์ ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงอาหารโลกอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และในเดือนธันวาคม 2561 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือน และกำหนดการจัดมหกรรมวันดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” ผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย และในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จะมีพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินเเห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ CESRA ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรม ณ ศาลากลาง หรือสถานที่ที่แต่ละจังหวัดเห็นสมควร พร้อมเชิญหน่วยงานต่างประเทศร่วมงานวันดินโลก ได้แก่ คณะทูตานุทูต 70 ประเทศ สมาชิก ASP 23 ประเทศ ASEAN 9 ประเทศ ซึ่งการจัดงานวันดินโลกปีนี้เน้นการแสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดินมาต่อยอด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดิน น้ำ นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย โดยการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานในคณะกรรมการวันดินโลกดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมทั้งภาคการศึกษา ศาสนา ภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างประเทศ ชุมชน และประชาชน

 
S__8052748
 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) และปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils 2015) มีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา

สำหรับกิจกรรมภายในงานมหกรรมวันดินโลกปี 2561 ได้มีการจัดเเสดงนิทรรศการ หัวข้อ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" ซึ่งมาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฅน" นิทรรศการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน " นิทรรศการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" การจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องปัญหาของดิน นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการมีชีวิต ซึ่งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ลงปฏิบัติในพื้นที่ นิทรรศการภูมิปัญญาแห่งเเผ่นดิน บ้าน 4 ภาค การจัดเสวนาวิชาการ กิจกรรมวาดภาพระดับเยาวชน หัวข้อ "ร่วมคิดร่วมทำในวันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" การเเสดงสุนทรพจน์ของทายาทหมอดิน กิจกรรม(โสเหล่) กิจกรรมการรักษากายและจิต และการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรกว่า 50 ร้านค้า

 
S__8052748