“ลัดน้ำ” เพื่อปวงประชาที่ “คลองลัดโพธิ์”
December 7, 2018
“แตงโม” ความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกัน
December 24, 2018

Journey D ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน


 
S__9240621
 

เป้าหมายของโครงการ Journey D คือ การเชื่อมโยงภาคส่วนที่หลากหลายรอบด้านมาร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็น Sustainable Tourism Platform

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้นำสายการบินราคาประหยัดที่มุ่งเน้นการให้บริการแบบ “บินคุ้ม คุณภาพครบ” ด้วยความตรงต่อเวลา ใส่ใจความปลอดภัยและมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย โดยนอกจากตอบโจทย์ผู้บริโภคในมิติของการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิด “ใครๆก็บินได้” อีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญคือการยืดมั่นและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบที่มีทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

“ DNA ของงานด้านกิจการเพื่อสังคม (Social impacts) ของเรา คือ การเชื่อมโยงและทำให้เกิดขึ้นจริง” คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและกิจการสังคม สายการบินแอร์เอเชีย เผยว่า การดำเนินงานในการขับเคลื่อนภาคของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไปสู่ความยั่งยืนนั้น เรายึดหลัก Connecting and Enable หรือการเชื่อมโยงความสามารถ รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมกันคิดในเชิงบูรณาการเพื่อกลั่นกรองสู่การจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น

AirAsia friendly design โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ คุณจุฑาพัฒน์ เผยว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการการเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งสิ่งที่เราคำนึงและให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คือ ความเสมอภาคในการเดินทางกับบุคคลในทุกกลุ่ม เราจึงร่วมมือกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้สังคมไทยทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและการนำไปสู่การปรับปรุงจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และเด็กเล็กโดยให้สอดรับกับ “อารยสถาปัตย์” หรือหลักการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรมสำหรับคนทุกวัย

 
Jrd PhamHee 1415Jun_180920_0546
 

อย่างไรก็ดีโครงการดังกล่าวนี้ มุ่งพัฒนาจากฐานราก 2 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1.บุตลากร ผ่านการจัดฝึกอบรมในการให้บริการจากทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ อาทิ สภากาชดาไทยเพื่อให้พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือหรือบริการผู้โดยสารได้อย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 2.สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับผู้โดยสาร เช่น รถวีลแชร์ ทางลาด รถ Ambu lift เป็นต้น พร้อมตั้งเป้าขยายการร่วมรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนในวงกว้างสำหรับการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

อีกหนึ่งโครงการที่ทางสายการบินไทยแอร์เอเชียดำเนินการอย่างเข้มข้นตลอด 2 ปีที่ผ่านมาคือ โครงการ Journey D (Journey+Development) หรือการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน คุณจุฑาพัฒน์ กล่าวเสริมว่า เราเริ่มจากการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อกิจกรรม “English on Air” จากนั้น CEO และผู้บริหารได้มองว่า เราสามารถต่อยอดสู่การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทำงานร่วมกับชุมชมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู้และนำมาถ่ายทอดให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำมาปรับใช้สำหรับการให้บริการการท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ การดูแลและสร้างมาตรฐานบ้านพักโฮมสเตย์ การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยว ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น

พร้อมกันนี้ยังขยายรากแก้วของการพัฒนาชุมชนไปยังผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน มีตลาดรองรับและเป็นที่รู้จัก ซึ่งสิ่งที่ไทยแอร์เอเชียเข้าไปเติมเต็ม คือ การนำเอาพันธมิตรที่มีความสามารถเข้าไปสร้างความรู้ ทั้งในแง่ของการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นถึงศักยภาพ เอกลักษณ์ ของแต่ละพื้นที่ โดยแผนพัฒนาต่อจากนี้ทางสายการบินฯจะนำเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนแต่ละท้องถิ่นขึ้นมาจำหน่ายเป็นของฝากให้กับผู้โดยสารโดยกำหนดไว้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2562 และที่สำคัญอีกส่วน คือ การนำพลังจากภายในองค์กรสู่การลงพื้นที่ชุมชน เรามีอาสาสมัครที่เป็นพนักงานลงพื้นที่ในฐานะ นักท่องเที่ยวมืออาชีพ เพื่อช่วยเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสำหรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย และยังมีแกนนำอาสาสมัครในการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

 
Image form T360 team_๑๘๐๗๒๓_0143
 

พร้อมกันนี้ยังขยายรากแก้วของการพัฒนาชุมชนไปยังผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน มีตลาดรองรับและเป็นที่รู้จัก ซึ่งสิ่งที่ไทยแอร์เอเชียเข้าไปเติมเต็ม คือ การนำเอาพันธมิตรที่มีความสามารถเข้าไปสร้างความรู้ ทั้งในแง่ของการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นถึงศักยภาพ เอกลักษณ์ ของแต่ละพื้นที่ โดยแผนพัฒนาต่อจากนี้ทางสายการบินฯจะนำเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนแต่ละท้องถิ่นขึ้นมาจำหน่ายเป็นของฝากให้กับผู้โดยสารโดยกำหนดไว้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2562 และที่สำคัญอีกส่วน คือ การนำพลังจากภายในองค์กรสู่การลงพื้นที่ชุมชน เรามีอาสาสมัครที่เป็นพนักงานลงพื้นที่ในฐานะ นักท่องเที่ยวมืออาชีพ เพื่อช่วยเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสำหรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย และยังมีแกนนำอาสาสมัครในการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

“โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานเราได้ส่งทีมพนักงานของแต่ละส่วนลงพื้นที่จริง เพื่อศึกษา ค้นคว้าและร่วมกันคิดเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งสิ่งที่ทีมงานได้รับนอกจากประสบการณ์คือความภาคภูมิใจและการทำงานเป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคี สำหรับก้าวเดินต่อจากนี้ยังคงติดตามและเติมเต็มทั้ง 4 ชุมชน รวมทั้งต่อยอดสู่ชุมชนต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้าง Sustainable Tourism Platform หรือการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างงยืนต่อไป ” คุณจุฑาพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย