Journey D ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
December 21, 2018
Call Center ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน บรรยายให้ความรู้ในบูธกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร
December 21, 2018

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์

 
ภาพข่าว 5
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะให้ถนนทางหลวงหมายเลข 2208 ระหว่างอำเภอประโคนชัย ถึง อำเภอกระสัง ซึ่งผ่านพื้นที่ (อ.ประโคนชัย อ.พลับพลาชัย อ.กระสัง) ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ ให้เป็น“ถนนสีขาวถนนปลอดภัย” เพื่อรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นถนนตัวอย่างในการดำเนินการสร้างความปลอดภัยและวินัยในการจราจรอย่างเคร่งครัด ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์