สทน. เปิดงานประชุมนานาชาติ ‘นิวเคลียร์’ ชูงานวิจัยไทย แลกเปลี่ยนความรู้นานาชาติ ปักหมุดความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
February 4, 2019
โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” มอบบาลานซิ่งบราและหมวก เพื่อผู้ป่วยยากไร้อย่างต่อเนื่อง
February 5, 2019

“พล.อ.อ.ประจิน” เปิดงานวันนักประดิษฐ์ 2562 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”

 
thumbnail_02
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุร่วมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยภายในงาน

พล.อ.อ.ประจิน เผยว่า ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจที่สำคํญนานัปการ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของปวงชนชาวไทย ทรงใช้หลักวิชาการด้วยการวิจัย พัฒนา ทดลองและสร้างผลงานการประดิษฐ์ คิดค้น ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและพระราชทานให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปทดลอง ปรับใช้ พระราชทานคำแนะนำ ข้อปรับปรุงจนได้ผลดี อันเนื่องมาสู่โครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการช่าง เครื่องจักรกลต่างๆตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ โดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย และเกิดประโยชน์มหาศาลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนแสดงออกถึงพระอัจฉริยาภาพและพระปรีชาของพะองค์ในด้านการประดิษฐ์ ผลงานวิจัย เป็นแบบอย่างในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

“ในการสืบสานแนวพระดำริในด้านงานวิจัทางรัฐบาลได้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในแขนงต่างๆ โดยเริ่มจากวางรากฐานตั้งแต่ทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและมีศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต” พล.อ.อ.ประจิน กล่าวเสริม

 
thumbnail_01
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 โดยจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งในครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”

สำหรับบรรยากาศภายในเป็นไปอย่างคึกคักเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและนักประดิษฐ์ มีการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานในมิติต่างๆ ของสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล อาทิ เครื่องผสมน้ำหวานและเครื่องดื่มอัจฉริยะ การใช้เข็มผ่าตัดโรคนิ้วล็อคผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์นำ เครื่องกำจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้ตาข่ายสนามไฟฟ้าโคโรนาแบบพัลส์ ฟิล์ม ทู ฟลาย สำหรับใช้ถนอมอาหารชนิดบริโภคได้ กระดูกเทียมที่ผลิตจากเปลือกหอยเคลือบข้าว หุ่นยนต์แขนกลสแกนเพื่อธุรกิจ SME ไส้กรองน้ำกำจัดสารหนู ชุดป้องกันสารพิษระดับสูงเพื่อนำมาใช้ป้องกันสารพิษ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ได้มีการมอบรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่นสร้างคุณูปการให้กับวงวิชาการและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิดและภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ โดยแบ่งเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยาพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่ออีกว่า สำหรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจและกำลังใจให้กับบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีความอุตสาหในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ส่งเสริมการลงทุนด้านงานวิจัยและประดิษฐ์ที่นำไปใช้สู่การพานิชย์เพื่อประโยชน์ต่อภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการและภาคที่มีศักยภาพ ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

 
thumbnail_TOON3222
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 โดยจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งในครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”

สำหรับบรรยากาศภายในเป็นไปอย่างคึกคักเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและนักประดิษฐ์ มีการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานในมิติต่างๆ ของสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล อาทิ เครื่องผสมน้ำหวานและเครื่องดื่มอัจฉริยะ การใช้เข็มผ่าตัดโรคนิ้วล็อคผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์นำ เครื่องกำจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้ตาข่ายสนามไฟฟ้าโคโรนาแบบพัลส์ ฟิล์ม ทู ฟลาย สำหรับใช้ถนอมอาหารชนิดบริโภคได้ กระดูกเทียมที่ผลิตจากเปลือกหอยเคลือบข้าว หุ่นยนต์แขนกลสแกนเพื่อธุรกิจ SME ไส้กรองน้ำกำจัดสารหนู ชุดป้องกันสารพิษระดับสูงเพื่อนำมาใช้ป้องกันสารพิษ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ได้มีการมอบรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่นสร้างคุณูปการให้กับวงวิชาการและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิดและภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ โดยแบ่งเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยาพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่ออีกว่า สำหรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจและกำลังใจให้กับบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีความอุตสาหในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ส่งเสริมการลงทุนด้านงานวิจัยและประดิษฐ์ที่นำไปใช้สู่การพานิชย์เพื่อประโยชน์ต่อภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการและภาคที่มีศักยภาพ ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

 
TOO
 

โดยรางวัลที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานในปีนี้มีหลากหลายชิ้นงานเช่น นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF Dry Blanching ยับยั้งการทำงานของเอนไซน์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ และผลงานโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานและเซ็นเซอร์ ของศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” นิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และบัญชีนวัตกรรมไทย และนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 1,300 ชิ้น โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร 2) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน 3) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 4) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข 5) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาไทย และ 7) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

พร้อมกันมีการจัดมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ โดยมี “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” โครงการ “Innovation For Street Food” เพื่อให้สอดรับกับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.inventoday.nrct.go.th หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยผ่านระบบ QR Code ได้ที่หน้างานตั้งแต่วันนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 6445 ต่อ 524

ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ “พระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย” และเป็นส่วนหนึ่งของการชื่นชม ศึกษาและนำสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยมาต่อยอดในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศต่อไป เพราะสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คือ ฟันเฟืองที่สำคัญในการสร้างความก้าวไกลของประเทศ “วันนักประดิษฐ์ 2562”