ชวนชม ช้อป ชิม ชิลล์ งานวิจัย กินได้ ขายได้ สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจชาติมั่งคั่ง ในมหกรรมงานวิจัย 62
March 20, 2019
ประธาน “ไอทีดี” ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวโน้มยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” แนะประเทศไทยควรมียุทธศาสตร์การค้าที่ชัดเจน
March 20, 2019

จิสด้า จับมือ เบโด้ ผลักดันการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศ

 
542299
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

การร่วมลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารในการรับรู้ ยกระดับข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือและทำความเข้าใจในโครงการชุมชนไม้มีค่า ป่าครอบครัว สอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่สีเขียวของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2579 โดยจำแนกเป้าหมายเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ของรัฐร้อยละ 25 และพื้นที่นอกพื้นที่อนุรักษ์ร้อยละ 15

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคง ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ และทำให้ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายว่าผู้ปลูกต้นไม้ควรจะมีรายได้หลักจากแหล่งอื่นๆ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้เป็นแหล่งรายได้เสริมจากการเก็บรักษาต้นไม้ในระยะยาว

 
542297
 

ด้าน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า ทั้ง 2 หน่วยงานจะดำเนินการร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการนำระบบภูมิสารสนเทศไปใช้สนับสนุนโครงการชุมชนไม้มีค่า ป่าครอบครัว ด้านการปลูกป่าเชิงนิเวศ การประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนบนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

จิสด้า มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่จะเป็นการหนุนเสริมโครงการชุมชนไม้มีค่า และกิจกรรมอื่นๆ ตามภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงร่วมพัฒนาศูนย์บริหารจัดการและตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อดำเนินงานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานในเรื่องการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชุมชนให้เกิดเป็นช่องทางเพื่อสนับสนุนภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

 
542298