“กรดไหลย้อน” โรคฮิตของชีวิตคนเมืองกับเคล็ดลับง่ายๆ ในการจัดการกรดไหลย้อนด้วยตัวคุณเอง
April 1, 2019
ซีฟิฟตี้ไฟว์ อีเว้นท์สเปิดตัวงาน X-Country TRIIB Obstacle Race นำเสนอการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมรูปแบบใหม่ครั้งแรกของเมืองไทย
April 1, 2019

วช. เตรียมยกทัพงานวิจัยโชว์ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

 
002 รองเลขาธิการ วช. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” โดย ดร.วิภารัตน์ ดิอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมมอบรางวัลการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot “มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Lotus Suite 1 – 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดิอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า วช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรง พระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย” มอบโล่พร้อมประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) และมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ภายในงานประกอบด้วย 1. ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวข้อ แบ่งเป็น 1) การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ การประชุม สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ และการถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)

 
15 บรรจุภัณฑ์จากแกลย
 

2. ภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย ร่วมด้วย “นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์” และ “ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่” นิทรรศการผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนสังคม (Research for Community) นิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 3. กิจกรรม Highlight Stage เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ 4. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2019 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการ ต่าง ๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่น ๆ

5. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562 เป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน 6. การมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019 Award) เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่เสนอนิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานได้อย่างมีความโดดเด่น และมีคุณภาพ 7. กิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คำปรึกษาในเรื่องของการวิจัย และ 8. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการในพระราชดำริ ผลงานวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับ MASCOT ในปีนี้ คือ “น้องแกล้งดิน” ซึ่งได้แนวความคิดจากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชดำรัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีแกล้งดิน” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ “น้องแกล้งดิน” รักการเกษตรแสวงหาความรู้หลากหลายสาขาวิชานำมาคิดบูรณาการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาบ้านเมืองของเรา มีหน้าตาน่ารัก เป็นมิตร ดูเฉลียวฉลาด มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีความภูมิใจและเต็มใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของ วช.

 
03 อ.สัณห์ไชญ์ ผ้าบ้านปึก