เชฟรอนเดินหน้ากิจกรรม “สุขอาสา” ปีที่ 6 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
April 3, 2019
เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ สาดความสนุกรับซัมเมอร์
April 3, 2019

ครม.สั่งหน่วยงานรัฐสั่งลุยบริการ e-Services ตั้งเป้าปี 63 “เลิกใช้กระดาษ”

 
1_2aL3G2pQX-RKbkx66WdK9Q
 

วันที่ 2 เม.ย. 62 ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เวลา 17.30น. ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติรับทราบเรื่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามที่สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ โดยระบุว่า ปัจจุบัน แม้หน่วยงานราชการจะได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานบริการ แต่ยังมีการใช้เอกสารราชการในรูปแบบของกระดาษอยู่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.เอกสารที่เป็นบัตรแสดงตน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจําตัวตามสังกัด กลุ่ม องค์กรต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปรินซ์บัตรในราคาแพง เพื่อป้องกันการปลอมแปลง มีค่าซ่อมบํารุง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะทีมโฆษกรัฐบาล เผยว่า ในปัจจุบันพบว่า มีบางหน่วยงานได้ดําเนินการไปแล้ว เช่น กรมการจัดหางาน ใช้ Digital Work Permit หรือ ใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวได้ยกเลิกรูปเล่มเอกสารหรือบัตรแข็งและเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Digital Work Permit บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ส่วนประกันสังคมได้ยกเลิกบัตรผู้ประกันตนแล้ว และได้นําการเชื่อมโยงเลขประจําตัว 13 หลักมาแทน ระบบดังกล่าวทําให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิฯ ขณะที่กรมการขนส่งทางบก พัฒนาแอปพลิเคชันเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) รายงานด้วยว่า เอกสารราชการต่างๆ ที่เป็นกระดาษ ซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งาน ประชาชนจะต้องเสียเวลาเดินทางใน การมารับเอกสาร ดังนั้น หากภาครัฐสามารถนําระบบดิจิทัลมาปรับใช้ ก็จะสามารถเพิ่มความสะดวก ลด ระยะเวลาการมาติดต่อราชการได้ รวมทั้งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาระบบบริการ e-Services ด้วย

 
270px-Stack_of_Copy_Paper
 

นายณัฐพร กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดําเนินการออกเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ครม. ได้ เห็นชอบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามที่ สํานักงาน กพร. เสนอ ดังนี้ 1. มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงสามารถนําไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ 2. การตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถดําเนินการในรูปแบบของดิจิทัลได้ อาทิ การอนุมัติ อนุญาต และการออกเอกสารต่างๆ 3. ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้หน่วยงานดําเนินการผ่านระบบดิจิทัลควบคู่ไปกับการให้บริการตามปกติได้ โดย ปรับปรุงแก้กฎระเบียบที่กําหนดให้ผู้ยื่นคําขอจะต้องไปรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายในปี พ.ศ.2562 และจัดทําแผนพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services และกําหนดระยะเวลาที่ยกเลิกการใช้กระดาษให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563 หากหน่วยงานใดยังไม่พร้อมให้แจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ภาครัฐจะต้องพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services จํานวนรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 งานบริการ

4. หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองได้แล้ว ให้ยกเลิกการออกบัตรให้กับประชาชน โดยพัฒนาระบบทะเบียนให้สามารถตรวจสอบสิทธิของประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลกับเลขบัตร ประจําตัวประชาชนผ่านระบบออนไลน์แทน ภายในปี พ.ศ. 2563

กพร. รายงานประโยชน์ที่ประชาชนได้รับว่า จะทําให้การติดต่อราชการสามารถทําได้จากทุกที่ทุกเวลา ลดการมาติดต่อราชการด้วยตนเอง ส่งถึงมือประชาชนผ่านทางระบบดิจิทัล และทําให้พัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล” ได้อย่างสมบูรณ์ (Fuly digital) ซึ่งเอกสารที่ประชาชนจะได้รับผ่านระบบดิจิทัล ตัวอย่างเช่น บัตรแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์