Green Travel : ชุมชนริมน้ำจันทบูร สีสันวันวานที่ยังคงงดงามอยู่เสมอ
July 9, 2019
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปั้นบางกระเจ้าให้เป็น อัตลักษณ์พื้นที่สีเขียวต้นแบบ – แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
July 15, 2019

“จัดการขยะมูลฝอย รักษาคุณภาพอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว” หน้าที่สำคัญสู่การสร้าง กทม.ให้น่าอยู่

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.)
 
คุณชาตรี-วัฒนเขจร-รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม-กรุงเทพมหานคร

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.)

 

“ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวันที่ กทม.จัดเก็บได้สูงถึง 10,700 ตัน แต่ขณะนี้ได้รับการบริหารจัดการตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสม หากย้อนถามว่าเพียงพอไหม เรายังต้องการลดปัญหาขยะที่ต้นเหตุคือการรณรงค์ลดการใช้จากประชาชนทุกคน ในแง่ของคุณภาพอากาศแม้ปลายปี 2561 จะพบกับวิกฤต PM 2.5 แต่ทาง กทม.ก็เดินหน้าออกมาตรการระยะสั้นในการดูแล แก้ไขปัญหาในแต่ละเขตอย่างเข้มข้น ขณะที่มิติของการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ กทม.เป็นมหานครสีเขียวนั้น กทม.ตั้งเป้าหมายสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นโดยให้อยู่ในอัตราส่วน 9 ตร.ม / คน” ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง จากแขกรับเชิญผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการดูภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองหลวงประเทศไทยในขณะนี้ นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.)

นายชาตรี ขยายความถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) ไว้ว่า สำนักสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กทม.ทั้งการศึกษา วิจัย ฟื้นฟูและส่งเสริม รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกรอบงานหรือภารกิจที่สำคัญแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.บริหารจัดการขยะ 2.รักษาคุณภาพอากาศ และ 3.เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

มิติในด้านการบริหารจัดการขยะ

แม้ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวันจะสูงถึง 10,700 ตัน แต่ สำนักสิ่งแวดล้อมเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการ โดยขยะที่จัดเก็บจากทั่วพื้นที่ กทม.ทั้ง 50 เขต จะถูกส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่งได้แก่ อ่อนนุช สายไหมและหนองแขม ก่อนจ้างแอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ซึ่งดำเนินการมีทั้งการกลบอย่างถูกสุขลักษณะร้อยละ 80 การหมักทำปุ๋ย ร้อยละ 15 และก้าวที่สำคัญคือการนำไปจัดการโดยวิธีการเผาที่โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม อีกร้อยละ 5 ทั้งนี้ สำหรับแผนพัฒนาระยะยาวตั้งเป้าหมายในปี 2575 จะเพิ่มการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นร้อยละ 45 เพิ่มการเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าเป็น ร้อยละ 24 และลดการฝังกลบขยะเหลือ ร้อยละ 31 เพื่อยกระดับ กทม.ให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำที่มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบด้วยความยั่งยืน

มิติในด้านการรักษาคุณภาพอากาศ

ตลอดสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อม กทม.ได้เฝ้าติดตามและดำเนินงานผ่านการบูรณาการกับหลากหลายภาคส่วนและตกผลึกเป็นมาตราการที่มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น ในส่วนของระยะสั้นมีการเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ มีการประชุม ตลอดจนตรวจจับควันดำ ควบคุมการก่อสร้างและเพิ่มความถี่ในการล้างถนน ด้านมาตรการระยะยาว ตั้งเป้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองให้ทั่วทุกเขตในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ ส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชน ที่สำคัญและถือเป็นสิ่งที่ดีในการจัดการกับปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 
ภาพสวนสาธารณะ
 

มิติการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ปัจจุบัน กทม.มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อมมากถึง 8,151 แห่ง หรือคิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.83 ตร.ม / คน ซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ คือ อัตราส่วน 9 ตร.ม / คน ถือเป็นความท้าทายของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เพราะปัจจุบันเมืองหลวงดังกล่าวขยายพื้นที่สีเขียวได้อย่างจำกัด แต่นั้นไม่ใช่อุปสรรคเพราะในปีนี้ กทม.ปักหมุดเปิดสวนสาธารณะแห่งใหม่ 2 สวน บนพื้นที่ 170 ไร่ คือ สวนสาธารณะบางแคภิรมย์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน)

พร้อมกันนี้ยังมีโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกประมาณ 1 แสนต้น กระจายทั่วทุกพื้นที่ในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน พ.ค.62-พ.ค.63 อย่างไรก็ดี ยังได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน ซึ่ง กทม.คัดเลือกถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า เป็นถนนเส้นแรกในการปรับภูมิทัศน์ โดยปลูกฝังให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเส้นถนนดังกล่าวมาร่วมแรงร่วมใจกันดูแลไปพร้อมๆกับ เจ้าหน้าที่ของ กทม.ซึ่งจะได้ขยายผลไปยังถนนสายต่างๆ ต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากกรอบการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน นายชาตรี กล่าวต่อไปว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อย่างเช่นล่าสุดได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศ ขณะเดียวกันมีการจัดสัมนาในหัวข้อต่างๆที่สอดรับกับสถานการณ์สังคมลสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งมอบต้นไม้ให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อได้นำไปปลูกที่บ้าน

“เรื่องของการดูแล รักษา พื้นที่การอยู่อาศัยใน กทม.โดยเฉพาะในมิติของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ บทบาทหน้าที่ของเรา แต่จะสำเร็จโดยสมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครนี้ให้น่าอยู่ พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนและเป็นต้นแบบเมืองที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ได้” ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจ

 
DSC_0672