TIP รับประกันไวรัสโคโรนา(COVIC-19) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินจำกัด
February 27, 2020
บุญศิริ โฟรเซ่นโปรดักส์ จับมือดีแทค เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล ตั้งเป้าเป็นองค์กรลีนที่สร้างมูลค่าระดับพันล้าน
March 2, 2020

ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ คนดีศรีแพทย์ทหาร


 

        ในโอกาสที่ พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ได้รับการถวายรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๕ สาขาแพทย์ทหารและการบริการสังคม ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลตัวอย่างของแพทย์ทหาร ตำรวจ จากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  หม่อมศรีนวล สวัสดิวัตน์  ม.ร.ว.วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต คุณลดา รุธิรกนก เลขานุการชมรมธรรมมานามัย  ในมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ อาคารพระมงกุฏเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า