ไทยสมายล์ ยกเลิกเที่ยวบินฮ่องกงชั่วคราว เริ่ม 13 มี.ค. – 28 มี.ค. 2563
March 13, 2020
ทิพยประกันภัย ร่วมกับ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ มอบการประกันภัย COVID – 19 แก่นิสิตคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ทุกคน
March 16, 2020

งานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5”


 

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้จัดงานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5” ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อาคาร ENCO B กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง นำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากกลุ่ม TBCSD ที่จะนำไปขับเคลื่อนและเสนอแนะต่อระดับนโยบายต่อไป

โดยในงานเสวนาในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการบริหาร องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รวมถึงในช่วงการเสวนา “ปัญหาและทางออก PM2.5 ของประเทศไทย” ในวันนี้ TBCSD ได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 ของประเทศ ได้แก่ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข, คุณเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร แทนปลัดกระทรวงคมนาคม, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, คุณวิชัย  ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, คุณเกวลิน หวังพิชญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด, ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการองค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) มาร่วมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของภาครัฐ พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจประเทศจากปัญหา PM2.5 รวมทั้ง การสื่อสารข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ของประชาชน

นอกจากนี้ TBCSD และ TEI ได้เปิดตัวการรณรงค์ “ช่วยกัน ลดฝุ่น PM2.5 เปลี่ยนฟ้าหลัวเป็นฟ้าใส ไร้มลพิษกับฟ้าใส TEI และ TBCSD” โดย “ฟ้าใส” (ปวีณสุดา ครูอิ้น) Miss Universe Thailand 2019 (MUT 2019) และ Top 5 Miss Universe โดยจะมี VDO Clip เกี่ยวกับ “ฟ้าใส ไร้มลพิษ กับ TBCSD และ TEI” เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ต่อไป

            และในท้ายสุดของงานเสวนาวันนี้ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้นำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากกลุ่ม TBCSD เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5                         ทั้งภาคคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน อันนำไปสู่การผลักดันนโยบายที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการ PM2.5 ของประเทศต่อไป