TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร
March 17, 2020
สทน. เชิญร่วมงาน “ Safe Food Good Life อาหารปลอดภัย ฉายรังสีปลอดโรค ”
March 17, 2020

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน รุกจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลงพื้นที่ในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม แนะให้ความรู้เรื่อง “รู้จริงโรคโควิด 19 ไปกับประกันสังคม”


 

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ” ณ บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอนครชัยศรี คุณสิริเกียรติ พลอาสา ผู้จัดการโรงงานอาวุโส และนางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญ ต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ขณะเดียวกันได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และคำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อย่างไรก็ดีการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริการส่งเสริมสุขภาพ ที่มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและการลดความเสี่ยง โดยจะกระตุ้นให้ผู้ประกันตนหันมาสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการ พร้อมให้ความรู้เรื่อง “รู้จริงโรคโควิด 19 ไปกับประกันสังคม” ซึ่งภายในงานจัดให้มีการคัดกรองและแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน และมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การส่งเสริมและป้องกันโรคอันเนื่องจาก การทำงาน” โดยแพทย์จากโรงพยาบาลนครชัยศรี และการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรค COVID-19 โดยแพทย์หญิงนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานีอีกด้วย