คณะกรรมการฯ กรุงเทพประกันชีวิต บริจาคสมทบทุนสู้ภัยโควิด-19
April 24, 2020
ไทยสมเด็จฯ เผยรางวัล ELMA ตอกย้ำความมั่นใจฐานลูกค้าเดิม
April 24, 2020

ทีเอ็มบี – ธนชาต สนองนโยบาย ธปท. เพิ่มมาตรการช่วยลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด  ลดดอกเบี้ยพิเศษ-ขยายเวลาผ่อน หนุนลูกค้าตั้งรับสู้โควิด


นายจเร เจียรธนะกานนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภั ณฑ์สินเชื่อรายย่อย ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี และธนชาต ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยลู กค้าและพร้อมอยู่เคียงข้างให้ ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รั บผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยธนาคารมีมาตรการช่วยเหลื อในด้านต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแบ่ งเบาภาระให้ลูกค้าสามารถตั้งรั บได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุด ธนาคารได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลื อลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงิ นสด ขานรับนโยบายธนาคารแห่ งประเทศไทยหรือ ธปท.  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลื อลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบีและบั ตรเครดิตธนชาตที่ได้รั บผลกระทบโดยตรง มาตรการที่ 1 ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 12% และให้ผ่อนชำระยอดคงค้างได้นาน 48 เดือน และ มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 รอบบัญชี โดยลูกค้าสามารถเลือกสมัครได้ มาตรการใดมาตรการหนึ่ง

 

สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสด ลูกค้าบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี สามารถขอพักชำระเงินต้ นและดอกเบี้ยนาน 3 รอบบัญชี พร้อมปรับลดดอกเบี้ยระหว่างพั กชำระลงเหลือไม่เกิน 22% ส่วนลูกค้าบัตรกดเงินสดธนชาต ให้ผ่อนชำระยอดคงค้างได้นาน 60 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเหลือไม่ เกิน 22% โดยลูกค้าที่ต้องการเข้าร่ วมมาตรการสามารถลงทะเบียนได้ตั้ งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผ่าน Contact Center ลูกค้าทีเอ็มบี โทร. 1558 หรือ ลูกค้าธนชาต โทร. 1770

 

ทั้งนี้ ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้ าบัตรเครดิตและบัตรกดเงิ นสดออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการที่ประกาศไปก่อนหน้ านี้ ได้แก่ ลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ จากเดิม 10% เป็น 5% (ในปี 2563-2564) และ 8% (ในปี 2565) และสำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสดที เอ็มบี และบัตรกดเงินสดธนชาต นั้น มีอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำที่ 3% โดยมาตรการดังกล่าวนี้ ธนาคารปรับให้ลูกค้าทุกรายอั ตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรื อติดต่อธนาคาร และมีผลตั้งแต่รอบบิลเดื อนเมษายน 2563 เป็นต้นไป