Green Innovation : วัสดุนิยม วัสดุทดแทนธรรมชาติ วัสดุแห่งอนาคต
June 18, 2020
“วาโก้ บลูม” พลิกโฉมบราตัวแรกของวัยแรกรุ่น ส่งคอลเลกชันใหม่ใส่ได้ทุกกิจกรรม ให้ชิลได้ทุกท่า ซ่าแบบคัพติ๊ด
June 22, 2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9  จากสำนักงาน ป.ป.ช.


นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Intergrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยมี พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

 

 

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดงานรับรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 9 เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยม ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่ง PEA ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

ในครั้งนี้ PEA ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส เป็นครั้งที่ 2 จากโครงการฯ ซึ่ง PEA มีนโยบาย กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนงานติดตามตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคและสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัล