งานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”
August 6, 2020
กนอ.จับมือ เด็นโซ่ -บริษัท อมตะฯ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปลูกฝังรู้รักสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนมุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืน
August 6, 2020

“ QTC ” ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563


 

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (ที่ 2 จากขวา) ร่วมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากกำไรของบริษัทฯในปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากกำไรของบริษัทฯ เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้ง นายนรชิต สิงหเสนี เข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม ทั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งในทีมคณะผู้บริหาร สู่ความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตในอนาคต ณ โรงแรมเมเปิล เมื่อเร็วๆนี้