ทิพยทันที มอบสินไหมด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
August 27, 2020
“อัครเดช” ส.ส.ราชบุรี เสนอการไฟฟ้าฝ่ายผลิต นำเงินกองทุนโรงไฟฟ้าลดค่าไฟให้ประชาชนทั้งจังหวัดราชบุรี และขอให้จำกัดการขยายโรงไฟฟ้าในราชบุรี
August 31, 2020

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย


 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย” ในหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM CLOUD MEETING ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 105 ท่าน ดำเนินการโดย สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์