“WHAUP” ฤกษ์ดี เปิดโครงการ Solar Carpark ใหญ่ที่สุดในประเทศ บนพื้นที่ลานจอดรถโรงงานผลิตรถยนต์ MG ขนาด 4.88 MW
November 4, 2020
PEA ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยในชนบท ได้มีไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศ โครงการ “ขยายเขตให้บ้านเรือนราษฎร รายใหม่”
November 5, 2020

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 146 ยกฉัตรเอกและเปิดหอไตรทิพย ถวายเป็นพุทธบูชา วัดกู่คำ เชียงใหม่


 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมพิธียกฉัตรเอกและเปิดหอไตรทิพย หอพระไตรปิฎกทรงล้านนาที่ทิพยประกันภัยและกัลยาณมิตรธรรมร่วมกันจัดสร้างขึ้น น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งล้านนาและสยามประเทศทุกพระองค์ โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระอารามหลวง และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวมถึงพระเถรานุเถระร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ยังได้มีพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธามาร่วมพิธีมหามงคลเป็นจำนวนมาก “หอไตรทิพย” เป็นหอพระไตรปิฎกทรงล้านนา สำหรับเป็นที่เก็บรักษารวบรวมพระไตรปิฎก พระคัมภีร์ใบลานโบราณ พระธรรมเทศนา ให้พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาพระธรรมคำสอน รวมถึงใช้เป็นสถานที่สำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศชาติตลอดไป ณ วัดกู่คำ สันป่าตอง เชียงใหม่