บ้านปู เน็กซ์ โชว์ผลงานปี 63 ขยายฐานลูกค้าโซลาร์รูฟท็อป และโซลาร์ลอยน้ำ ทั้งในไทย และเอเชียแปซิฟิก กำลังผลิตรวมกว่า 225 เมกะวัตต์
December 18, 2020
BAM รับรางวัล Best Deal of the Year Awards
December 18, 2020

BAM ปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการเติบโตธุรกิจ  แต่งตั้ง “บัณฑิต อนันตมงคล” นั่งตำแหน่ง CEOง


 

คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ในการประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการบริษัทฯ ดำรง ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุน พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายสมพร มูลศรีแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ และรักษาการรองผู้จัดการใหญ่ สายจำหน่ายทรัพย์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าว ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้บริหารสูงสุดในคณะผู้บริหารฝ่ายจัดการ และมีผู้จัดการใหญ่ (President) 2 ตำแหน่ง คือ ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ และผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุน ประกอบกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบันจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ นายบัณฑิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 และได้แสดงให้คณะกรรมการเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีแนวคิดที่ทันสมัย และมีประสบการณ์สูง ซึ่งคณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่การดำเนินธุรกิจมีความไม่แน่นอนสูงและเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น CEO จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในส่วนที่พวกเราคุ้นเคย (Traditional Business) และส่วนที่จะต่างไปจากเดิม (Non-Traditional Business) ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว (Digital Transformation & Disruption) รวมทั้งการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนายบัณฑิต ถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม