Green Life Plus Issue 52 : December 2020
December 25, 2020
ชุบชีวิตอาหาร เปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็นมื้ออิ่มสู่ชุมชนนางเลิ้ง กับโครงการ LINE MAN Wongnai SOS Rescue Kitchen
December 25, 2020

การประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ภายใต้“กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Analytic Framework)” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ

การประชุมชี้แจงโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้หน่วยงานนำร่องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทำให้ภาครัฐมี Digital Platform ที่สำคัญในระดับประเทศ คือ GD Catalog Platform ที่บูรณาการกับ Government Open Data Platform และ Government Data Exchange Platform ช่วยลดความซ้ำซ้อนการดำเนินการด้านข้อมูล ทำให้ประเทศมีระบบข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ กำกับติดตามประเมินผล และการใช้ประโยชน์ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ในเบื้องต้นเน้นย้ำข้อมูลสำคัญ 5 ด้านที่ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ ด้านการมีรายได้และมีงานทำ ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข  ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ  ด้านการท่องเที่ยว และ ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ Startups

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นย้ำและสร้างความเชื่อมั่นว่า       การดำเนินโครงการ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำให้เกิด บัญชีข้อมูลภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะผู้บริหารเจ้าของโครงการฯ ยืนยันความตั้งใจ ในการดำเนินการ ว่าระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) จะดำเนินการต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภาครัฐมีบัญชีข้อมูลที่สมบูรณ์สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่จะขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) ต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล