เอสซีจี ผนึกกำลังชุมชน และเครือข่ายเยาวชน จัดกิจกรรม “ปลูกหญ้าทะเลลดโลกร้อน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดการขยะแบบคนเล” ที่ชุมชนบ้านมดตะนอย จ.ตรัง
December 26, 2020
“เฉลิมชัย”เร่งช่วยชาวประมงจากผลกระทบโควิด19ระลอกใหม่ลุยตลาดออนไลน์ออฟไลน์พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูและพัฒนาประมงสร้างความเข้มแข็งทุกมิติ
December 26, 2020

กคช .พม. มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “บ้านเคหะสุขประชา” บ้านเช่าราคาประหยัด ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ได้มีที่อยู่อาศัยพร้อมที่ทำกิน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม.” เพื่อเปิดตัวของขวัญปีใหม่ 2564 ที่จะมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ และผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ
ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

การเคหะแห่งชาติได้กำหนดอัตราค่าเช่าหลังละ 999 – 3,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับรูปแบบบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย แบบ (X) studio เป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ แบบ (A) studio เป็นบ้านสำหรับผู้อาศัยอยู่ลำพัง แบบ (B) One Bed room เป็นบ้านสำหรับผู้อาศัยอยู่ไม่เกิน 2 คน และแบบ (C) Two Bed room เป็นบ้านสำหรับผู้อาศัยอยู่ 2 – 4 คน ซึ่งจะจัดสร้างโครงการ“บ้านเคหะสุขประชา” ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยพิจารณาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้รับการออกแบบจัดวางผังโครงการให้สามารถใช้พื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย 30 – 35 % พื้นที่สีเขียว 10 – 15 % ที่จอดรถ 5 – 10 % และพื้นที่เหลือ สำหรับพื้นที่สร้างอาชีพเศรษฐกิจสุขประชา

การเคหะแห่งชาติยังได้ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ คือ ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 25,064 หลัง ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ในวงเงิน 20,000 – 40,000 บาทต่อหลัง (ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน) โดยร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)จำนวน 15,000 หลัง กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 4,000 หลัง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 4,000 หลัง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจำนวน 2,000 หลัง และการเคหะแห่งชาติจำนวน 64 หลัง (ดำเนินการภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ หรือโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา) อีกด้วย