OPPO เข้าร่วมการเป็นผู้ออกใบอนุญาตใน HEVC Advance Patent Pool
May 10, 2021
ทิพยประกันภัย นำทีม TIP SMART ASSIST ส่งกำลังใจให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด
May 11, 2021

BAM รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับตราสัญลักษณ์MEA ENERGY AWARDS       จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ภายใต้การประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. เพื่อแสดงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ตามแนวคิด “คุณภาพอากาศในอาคารดี ดัชนีการใช้พลังานได้มาตรฐาน” โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐาน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน. ได้พัฒนาขึ้น และเกณฑ์การประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ)