COWAY ขอบคุณเสียงตอบรับแคมเปญโฆษณา “COWAY x BTS” หลังสื่อใหญ่ใจกลางเมืองเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น
July 21, 2021
กคช. สานฝันคนอยากมีบ้าน ขยายมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ก.ย. 64
July 22, 2021

ยกระดับอัพเกรดข้าวไทยด้วยเทคโนโลยี่และนวัตกรรม

วันนี้ (21 ก.ค. 64) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ “การพัฒนาข้าวไทยครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ”ตามนโยบายเกษตร4.0ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ.พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงฯ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ และนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายเกษม ผลจันทร์ นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย นายนิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย ศูนย์ข้าวชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายอลงกรณ์ กล่าวถึงการ Re-Engineering การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวการแปรรูปและการตลาดตลอดห่วงโซ่โดยระดมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตร ภาคเอกชนและภาคเกษตรกรชาวนา แบบ Win Win situation “ร่วมมือกัน และเข้มแข็งไปด้วยกัน”ทำงานเชิงระบบต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานข้าวไทย

ในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวการปลูกและหลังการเก็บเกี่ยว เริ่มจากการพัฒนาพันธ์ุข้าวตามนโยบายตลาดนำการผลิต ทั้งพันธุ์คัด พันธ์ุหลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม ผ่านเครือข่าย AIC จังหวัด เข้าร่วมในพื้นที่จังหวัด อำเภอ จนถึงชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนอาสาพร้อมด้วยการบริหารจัดการน้ำด้วยพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพาะปลูกข้าวอย่างเป็นระบบ ทั้งการใช้น้ำใต้ดิน และน้ำจากระบบชลประทาน
นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ ยังเน้นเรื่องการผลิตข้าว GAP และข้าวอินทรีย์จับคู่กับ โรงสี GMP /Organic และได้เสนอการทำ Contract Farming ระหว่างโรงสี กับชาวนาโดยเฉพาะนาข้าวแปลงใหญ่ แปลงข้าวอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นใจข้าวที่มีมาตรฐาน พร้อมเชื่อมโยงตลาดข้าวกับ ตลาดกลางสินค้าเกษตรในพื้นที่ชุมชน เสริมตลาดออนไลน์ และ Platform เช่น ไปรษณีย์ไทย การขยายสินค้า ผ่านระบบ โลจิสติกส์ที่เป็นช่องทางการตลาดข้าว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางตลาดสินค้าฮาลาลที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงในตลาดสินค้าเกษตรอาหารโลก