Health&Beauty : “ไฮโดรเทอราพี” วารีบำบัดรักษาโรคด้วย “น้ำ”
May 29, 2017
Green Market : ตลาด อ.ต.ก.ความภาคภูมิใจของตลาดไทย
May 30, 2017

“ฮาลาล” โอกาสที่ดีในทุกมิติของเศรษฐกิจไทย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าทุกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานฮาลาลอย่างแท้จริง

เมื่อลองหยิบฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ สิ่งที่เราพบเห็นที่นอกจากความสวยงามและสร้างสรรค์ของบรรจุภัณฑ์คือมาตรฐานสินค้าที่เป็นดั่งความเชื่อมั่นสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยความปลอดภัย และหนึ่งในเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คือ มาตรฐานอาหารฮาลาล - Halal Certification Process ซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาฉายภาพความเป็นมาของมาตรฐานอาหารฮาลาล ชี้ช่องโอกาสของผู้ประกอบการ ตลอดจนภาพรวมการดำเนินงานของหน่วยงามอย่างครบวงจร รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉายภาพความเป็นมาของฮาลาลในประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจว่า ฮาลาล เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า อนุมัติ หมายความว่า เป็นที่ยอมรับสำหรับทุกคน ทั้งนี้ตามหลักศาสนาอิสลาม ฮาลาล ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของมนุษย์ที่จำเป็นต้องสะอาดผ่านการอนุมัติหรือฮาลาลจากพระเจ้า อย่างไรก็ดีในหลักการฮาลาลอาหารที่ไม่ควรบริโภคมีอยู่ 4 อย่าง เราเรียกว่า ฮารอม ประกอบไปด้วยเลือด สุกร เนื้อสัตว์ที่ตายเองหรือทำการเชือดไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ และสุดท้ายคือสัตว์ที่ถูกพลีกรรมในศาสนาอื่นๆ นอกจากนี้ทั้งหมดคือฮาลาล ซึ่งชาวมุสลิมยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานกว่า 1 พันปี

อย่างไรก็ดีเมื่อระยะเวลาผ่าน วิวัฒนาการของโลกเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะในมิติของการค้า และประเทศไทยคือประเทศแรกที่ได้สร้างมาตรฐานสินค้าฮาลาล โดย ดร.วินัย เล่าให้เราฟังว่า เนื่องจากประเทศไทยได้ดำเนินการส่งออกสินค้ามากมาย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกกลาง ซึ่งในปี พ.ศ.2492 ฝ่ายศาสนา ประเทศคูเวต ได้ทำการสอบถามถึงสินค้าของประเทศไทยที่ดำเนินการส่งออกว่าเป็นฮาลาลหรือไม่ ซึ่งสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบในขณะนั้นคือเนื้อไก่ ซึ่งหลังจากการตรวจสอบได้มีการทำหนังสือรับรองฮาลาลจากทางจุฬาราชมนตรี ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือครั้งแรกของการกำเนิดมาตราฐานฮาลาล และต่อมาได้มีการตรวจสอบในลักษณะดังกล่าวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยางต่อเนื่อง สามารถสร้างความมั่นใจและเชื่อใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างสุขใจและถูกสุขลักษณะ

อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่สินค้าส่งออกที่ได้รับการตรวจสอบ สินค้าภายในประเทศก็ได้รับความสนใจ ส่งผลให้มาตรฐานฮาลาลถูกยอมรับเป็นวงกว้าง ในอดีตการตรวจสอบจะใช้นักการศาสนา จนกระทั้งปี พ.ศ.2524 ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแรกที่ดำเนินการให้สหประชาชาติสร้างมาตรฐานฮาลาล ทางองค์การฯจึงได้มอบหมายให้ทางโคเด็กซ์ (Codex) กำหนดกรอบและสร้างมาตรฐานฮาลาลให้เกิดขึ้นในระดับสากล นับแต่นั้น มาตรฐานฮาลาลจึงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจวบจนถึงปัจจุบัน

และหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย ปัจจุบันไม่เพียงแต่ผู้บริโภค มีผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศต่างเดินหน้าและมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวมากเช่นกัน ที่สำคัญเป็นโอกาสที่ดีในการขยายฐานตลาดเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่บนโลกเป็นชาวมุสลิมและคาดว่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้ความต้องการในเรื่องปัจจัยสี่คือขุมทรัพย์ของผู้ประกอบการ ดังนั้นเมื่อเรามองเห็นโอกาสและช่องว่าง SMEs ชาวไทยควรหันมาโฟกัสในการพัฒนาและผลิตสินค้าตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อรองรับการเติบโตตลาดในอนาคต

ซึ่งทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ หน่วยงานที่สำคัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมั่งมั่นการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านกายภาพและจิตวิญญาณของผู้บริโภคมุสลิมทั้งในประเทศ ทั่วโลกและประชาชนทั่วไป ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ถือได้ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ที่ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ภาพที่เห็นชัดเจนคือการขยายตัวและเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในแง่ของตัวเลขทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และมาตรฐานอาหารการส่งออก การันตีด้วยเกียรติคุณ การเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

สำหรับกรอบการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความพร้อมสำหรับการวางระบบ HAL-Q ในสถานประกอบการ รวมทั้งมุ่งเน้นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาล ตลอดจนให้บริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตามหลักการอิสลาม อย่างไรก็ดีขณะนี้ทางศูนย์ฯได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น HALALROUTE เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวมุสลิมในการหาสถานที่ละหมาด ร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางและอยู่อาศัยในประเทศไทย ทั้งนี้แผนการพัฒนาในอนาคตเตรียมจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำของฮาลาลในอนาคต สอดรับกับปณิธานในการดำเนินงานที่ว่า นำวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่อัตลักษณ์ประเทศไทย คำกล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงอันมั่นใจจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน

ฮ้วยอัน