อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ ชวนน้องๆ กินผัก
July 19, 2017
ฝากขัง “สมีคำ” หลังสอบปากคำทั้งคืน ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
July 20, 2017

ชู ‘ศาสตร์พระราชา’ บนเวทีสมัชชาอาหารโลก ‘ไทย’ พร้อมหนุน FAO รับมือ Climate change

รมว.เกษตร นำคณะเหินฟ้าร่วมเวที “FAO Conference” ณ กรุงโรม พร้อมนำเสนอ “ศาสตร์พระราชา” รับมือผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Conference) สมัยที่ 40 ภายใต้กรอบคิด “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตร และความมั่นคงอาหาร” ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยได้เน้นย้ำและแสดงบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) การพัฒนาด้านการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมทั้งได้หารือความร่วมมือด้านการเกษตรในระดับทวิภาคีกับประเทศสมาชิก FAO

สำหรับสาระสำคัญที่ประเทศไทยเสนอต่อที่ประชุม FAO คือประเทศไทยพร้อมสนับสนุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จ และองค์ความรู้กับประเทศสมาชิกในเรื่องศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการน้ำและดิน ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนมากกว่า 4,000 โครงการ ทั้งนี้ ประกอบด้วย โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำเสียโดยใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา ปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ ซึ่งสามารถยกระดับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ประเทศไทยยืนยันการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานร่วมกับ FAO ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาด้านการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีสซึ่งไทยร่วมเป็นภาคี โดยมีโรดแมป (Road map) ในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% ภายในปี 2030 รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นระยะเวลา 35 ปี ระหว่างปี 2015-2050 โดยมีกรอบแนวทางดำเนินการ 3 ประการ ได้แก่ 1.การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2.การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ 3.การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Credit: GreenNews
 
ฮ้วยอัน