Green Life Style Issue 11 : July 2017
July 25, 2017
นักกฎหมายค้าน สปท.จัดตั้ง ‘ศาลสิ่งแวดล้อม’ ชี้พัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครอง-ยุติธรรม แทน
July 25, 2017

‘ทส.-พม.’ สร้างวินัย ‘ชุมชนริมคลอง’ จัดการขยะ ลงนามความร่วมมือ-นำร่องจัดการย่านสายไหม

“ทส.” ผนึก “พม.” เซ็นเอ็มโอยูสร้างวินัยการจัดการขยะให้ “ชุมชนริมคลอง” สนับสนุนการดำเนินงานแนวทาง 3R นำร่องชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เขตสายไหม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยการจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง” เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนริมคลอง โดยจะเริ่มต้นที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร (กทม.) ก่อนจะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 52 ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ขณะที่เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง จะดำเนินกิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs รักษาความสะอาดบริเวณชุมชน จัดการสิ่งแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ ส่วน พอช. จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกิจกรรม เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมริมคลอง นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ภายใต้โรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย นอกจากนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 โดยมอบหมายให้ ทส. จัดทำแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero waste Society) ภายใต้แนวคิด 3Rs ประชารัฐ คือการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง

อนึ่ง การลงนามในครั้งนี้ระหว่าง นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ พอช. นายอวยชัย สุดประเสริฐ เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. และนายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม. ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยกิจกรรมการปลูกต้นไม้โดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนจำนวนกว่า 200 คน

Credit: GreenNews
 
ฮ้วยอัน