สนช.รุก นวัตกรรมด้านการเกษตร เดินหน้า “ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร”
September 8, 2017
ไอคอนสยามสานต่อโครงการเพื่อสังคม จัดประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ในหัวข้อ “ของดี คลองสาน บ้านฉัน”
September 8, 2017

กทม.มอบรางวัลสุดยอดต้นแบบ “สำนักงานสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว” สร้างเครือข่ายชาวกรุง มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ


 
 

(7 ก.ย.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.: แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวด “สำนักงานสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ และ “โรงเรียนสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อสร้างและขยายการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติ และเกิดการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร นำไปสู่การปฎิบัติและเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อร่วมกันผลักดันกรุงเทพฯ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ อกีทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรต้นแบบ โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณที่ต่ำ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับโล่รางวัล เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำ “โครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ”ขึ้น เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งในวันนี้นับเป็นความสำเร็จก้าวแรกของกรุงเทพมหานครที่ได้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือ ร่วมใจ ของเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็น “ต้นแบบที่ดีด้านสำนักงานสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว” ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัล จะเป็นต้นแบบที่ดีด้านสำนักงานสีเขียวและโรงเรียนสีเขียวให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป และขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยกันลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ เพื่อร่วมผนึกกำลังผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ที่พร้อมจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน โดยผู้สนใจสามารถติดตามดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ หรือแจ้งความประสงค์ขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบ ได้ที่ Fan page : กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ จำนวน 83 หน่วยงาน ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสำนักงานและกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้ร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสำนักงานจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และได้คัดเลือกหน่วยงานที่มีความโดดเด่น จำนวน 15 หน่วยงาน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลจากกรุงเทพมหานคร โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประเภทสำนักงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานเขต คลองสาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานเขตบางพลัด และรางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตหนองแขม ประเภทอาคารสำนักงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 4 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (สาขา แอทธินี ทาวเวอร์) และรางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด (สาขาหนองแขม) ประเภทโรงเรียนสีเขียว จำนวน 5 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอุดมศึกษาส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์และโรงเรียนวัดทองศาลางาม

 
ฮ้วยอัน