“เคทีซี” จูงมือเยาวชนบ้านมหาเมฆ ย้อนรอยพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาเรือใบ
October 24, 2017
กรม สบส. ชวนประชาชนทำจิตใจให้ผ่องใส รับประทานผักที่สด สะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีในช่วงเทศกาลกินเจ
October 24, 2017

กรม สบส. เตรียมพร้อมทีมวิศวกรฉุกเฉินเข้ากู้สถานพยาบาล หากเกิดน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเดินหน้าเข้าช่วยทันที

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงสถานพยาบาลประสบภัย น้ำท่วมฉับพลัน จากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ เตรียมพร้อมทีมวิศวกรฉุกเฉินจากส่วนกลางและภูมิภาค หากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเดินหน้าเข้าช่วยทันที

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากรายงานคาดการณ์สาธารณภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่รับน้ำ จากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ และระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยบริเวณแม่น้ำที่ต้องอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำอิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แม่น้ำชี ลุ่มน้ำเลย แม่น้ำลำปาว แม่น้ำมูล และภาคกลาง ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่ป่าสัก แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำท่าจีน กรม สบส.มีความห่วงใยสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน จึงได้สั่งการให้ทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) หรือทีมวิศวกรฉุกเฉิน จากกองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นกับสถานพยาบาล และให้การช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ประสบเหตุ โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการดูแลหัวใจหลัก 5 ข้อ ได้แก่ 1.ระบบไฟฟ้า 2.ระบบประปา 3.ระบบสื่อสาร 4.เครื่องมือแพทย์ และ5.อาคารสถานที่ หากที่ใดได้รับผลกระทบจะสามารถลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการ ปลอดภัยหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อที่จะพร้อมให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีหลายพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 5 แห่ง คือ 1)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับ น้ำท่วมสูงบ้านพักเจ้าหน้าที่ แต่ยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางประแดง น้ำท่วมบริเวณชั้น 1 ของอาคาร และบ้านพักเจ้าหน้าที่ แต่ยังมีการให้บริการประชาชนที่ชั้น 2 ของสถานพยาบาล 3)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนอนหลวง น้ำท่วมบริเวณชั้น 1 ของอาคาร และบ้านพักเจ้าหน้าที่ แต่ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ 4)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเรียน น้ำท่วมบริเวณด้านหลังสถานพยาบาลแต่ยังไม่เข้าไปภายในตัวอาคาร และ 5)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน ถูกน้ำท่วมบริเวณรอบอาคารสถานพยาบาล แต่ได้มีการสูบน้ำออกและวางกระสอบทรายกั้นน้ำรอบสถานพยาบาลแล้วขณะนี้สามารถให้บริการได้ตามปกติ ซึ่งกรม สบส.ได้สั่งการให้สำนักบริการสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี เฝ้าระวังและให้การสนับสนุนในการฟื้นฟูสถานพยาบาลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งใดประสบเหตุอุทกภัย สามารถประสานขอความช่วยเหลือ เพื่อเข้าประเมินความเสียหาย และฟื้นฟูอาคาร สถานที่ เครื่องมือแพทย์ จากทีมเอ็มเสิร์ท ซึ่งมีอยู่ทั้งในส่วนกลางที่กรม สบส. และในส่วนภูมิภาคที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12

 
ฮ้วยอัน