มิตซู แฮปปี้ เฟสติวัล พร้อมมอบความสุขให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ลุ้นรับโชค จองรถลุ้นรถ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
November 23, 2017
Travel : ชมทะเลหมอก กอดดอกบัวตอง ที่เมืองปาย แม่ฮ่องสอน
November 24, 2017

คนไทยกินอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อเพิ่มขึ้น

 
คนไทยกินอาหาร
 

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ.2560 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างในเดือนมีนาคม 2560 จากครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 27,960 ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 89.4 ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ทานอาหารมื้อหลักในแต่ละวันครบ 3 มื้อ โดยกลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) และกลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 92.8 และต่ำสุดในกลุ่มวัยเยาวชน (15-24 ปี) ร้อยละ 87.4 เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจกับปีที่ผ่านมา พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมบริโภคอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อ เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 82.2 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 87.1 88.0 และ 89.4 ในปี 2552 2556 และ 2560 ตามลำดับ ในเรื่องของรสชาติอาหารในมื้อหลักที่ทานเป็นประจำ ส่วนใหญ่ทานรสจืด ร้อยละ 38.4 รองลงมา คือ รสเผ็ด ร้อยละ 26.2 รสหวาน ร้อยละ 14.2 รสเค็ม ร้อยละ 13.8 รสเปรี้ยว ร้อยละ 4.8 และรสอื่นๆ ร้อยละ 2.6 สำหรับสิ่งที่คนส่วนใหญ่คำนึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเลือกซื้ออาหาร คือ ความชอบ ร้อยละ 22.1 รองลงมา คือ รสชาติ ความอยากทาน และความสะอาด ร้อยละ 18.5 18.2 และ 17.8 ตามลำดับ คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 12.9 ความสะดวกรวดเร็ว และราคา ร้อยละ 10.5 นายภุชพงค์ฯ ยังกล่าวว่าอาหารทุกมื้อล้วนแต่มีความสำคัญ และจากการศึกษาวิจัยอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการให้พลังงาน เพื่อเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านความจำ อารมณ์ และความกระตือรือร้น เป็นต้น แต่ด้วยความเร่งรีบอาจทำให้คนละเลยอาหารมื้อเช้ากัน พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 
AW-Pro-feminie-1208x300px