เคทีซีร่วมมือโรงแรมอนันตราจัดประกวดตกแต่งต้นคริสมาสต์การกุศล สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
December 7, 2017
แมกโนเลีย” เปิดตัว “เดอะ ฟอเรสเทียส์” ครั้งแรกของโลกที่ธรรมชาติ และสังคมอยู่รวมกัน
December 8, 2017

สำนักงานสถิติฯ เผยตัวเลขว่างงานเดือนตุลาคม

 
ภาวะการทำงาน
 

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.05 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.22 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 36.65 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.81 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 8.53 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.83 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา หากพิจารณาถึงจำนวนผู้ว่างงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 4.81 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 3.1 หมื่นคน และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.3) และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 3.8 หมื่นคน และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.3) เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เพศชายมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.4 และเพศหญิงมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานเพศชายเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.4) และ เพศหญิงอัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 
AW-Pro-feminie-1208x300px