แถลงข่าวจัดงาน THAILAND INDUSTRIAL FAIR และ FOOD PACK ASIA 2018
December 18, 2017
TTW กับการปลูกป่า 1 ล้านต้น…ที่ต้องได้ “ป่า” และนำมาซึ่ง “ต้นน้ำ” อย่างแท้จริง
December 18, 2017

ไทยพาณิชย์จับมือภาคีเครือข่ายส่งความห่วงใยและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้ “โครงการช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์”

 
SCB06
 

จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สินและสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก ทั้งอุทกภัยในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และล่าสุดภาคใต้ ซึ่งประชาชนต้องเผชิญกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมสูง ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ ทำให้ระดับน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถระบายออกได้ทัน ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย และตระหนักดีว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้จัดเตรียมถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ซึ่งภายในประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น ยารักษาโรค รวมถึงน้ำดื่ม ส่งไปช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย สาขาและพนักงานของธนาคารฯ ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ภายใต้ “โครงการช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ให้กับประชาชน รวมถึงคนชราและผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ และการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก

คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นเร่งด่วน และระยะยาวเพื่อการฟื้นฟู ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการที่ธนาคารฯ ได้ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสา จึงพร้อมที่จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ โดยในเบื้องต้นมีการส่งต่อความช่วยเหลือจากส่วนกลาง และผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารฯ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมถึงการร่วมมือ ร่วมใจกับภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพ หน่วยงานราชการ องค์กรสาธารณกุศล กระจายความช่วยเหลือเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรวดเร็ว ได้แก่ กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 41 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือที่ อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เชียรใหญ่ และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกที่ 42 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี กองทัพอากาศ โดยกองบิน 56 ให้ความช่วยเหลือที่ อ.สะทิงพระ จ.สงขลา และก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สกลนคร ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม พระนครศรีอยุธยา กองทัพเรือ โดยกองทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา ให้ความช่วยเหลือใน จ.สงขลา สำหรับความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อ.สิชล อ.ถ้ำพรรณรา และตำรวจภูธร จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ อ.พุนพิน นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังได้บริจาคเงิน 5 แสนบาทให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนจัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับกองทัพอากาศ เพื่อลงพื้นที่มอบถุงยังชีพใน จ.สกลนคร ขอนแก่น นครพนม และอุดรธานี และได้ร่วมบริจาคเงิน 1 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้ว รวมถึงการร่วมกับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 มอบถุงยังชีพให้แก่กองทัพเรือเพื่อลงพื้นที่จ.อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา และร่วมกับกองทัพอากาศเพื่อลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น แม้ว่าการเดินทางเข้าไปในพื้นที่จะเป็นไปด้วยความลำบาก แต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับความทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่ต้องสูญเสียทรัพย์สิน ขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม และความสะดวกต่างๆในการดำรงชีวิต ธนาคารฯ ขอเพียงได้มีส่วนแบ่งเบา บรรเทาทุกข์ พร้อมเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยด้วยความห่วงใย โดยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาธนาคารฯ ได้ช่วยนำส่งถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 7,000 ครัวเรือน”

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกคน ด้วยความร่วมมือร่วมใจกับภาคีเครือข่ายที่แข็งแกร่งทุกภาคส่วน รวมถึงพลังจิตอาสาของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้โดยเร็ว

SCB09
SCB10
SCB05
SCB01
 
AW-Pro-feminie-1208x300px