Go Green : December 2017
December 25, 2017
กรมการแพทย์แผนไทยฯเยือนเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนากระบวนการรับรองหมอนวดตอกเส้น
December 25, 2017

สำนักงานนวัตกรมแห่งชาติ (สนข.) เปิด 5 แนวทางขับเคลื่อนนวัตกรรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 
image1 (1)
 

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ธุรกิจนวัตกรรมจึงเปรียบเสมือนกลไกการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างโอกาสและความแตกต่างให้เกิดเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะนำพาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สนช. จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการ

ดร. พันธุ์อาจ กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สนช. ได้มีการขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างในปัจจุบัน โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนใน 5 ด้านสำคัญ คือ 1. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมทั้งระดับเยาวชน อุดมศีกษา ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการนวัตกรรมขนาดต่างๆ ผ่านกิจกรรมฝึกอบรม ให้ความรู้ บ่มเพาะ และการสร้างภาวะผู้ประกอบการ 2. การพัฒนาบริษัทนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมรับความเสี่ยงกับผู้ประกอบการนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ผ่านกลไกการสนับสนุนทางการเงิน การให้บริการคำปรึกษาทางธุรกิจและเทคนิค รวมถึงการขยายผลทางตลาด

3. การลดความเหลื่อมล้ำ โดยอาศัยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมการกระจายตัวของโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมไปสู่ภูมิภาคเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างและการเข้าถึงนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 4. การสร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรม สร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประชาสังคม เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และนำนวัตกรรมไปปฏิบัติใช้ ผ่านแคมเปญ INNOVATION THAILAND

และ 5. การพัฒนาความรู้และฐานข้อมูล โดยอาศัยการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินทางวิชาการ เพื่อแสวงหาโจทย์ แนวโน้มและประเด็นการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบความต้องการของประเทศ รวมถึงการสร้างระบบและเครื่องมือการพัฒนาและประเมินผลที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ผ่านการพัฒนาสารสนเทศนวัตกรรม และโครงการศูนย์คาดการณ์อนาคต

ทั้งนี้ “ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สนช. และให้นโยบายการดำเนินการโดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำพาประเทศไปสู่ "Thailand 4.0" ซึ่งแบ่ง เป็น 6 ด้านหลัก คือ 1.นโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการพัฒนานวัตกรรม 2. การสนับสนุนผู้ประกอบการเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทั้งสตาร์ทอัพ สมาร์ทเอสเอ็มอี และบริษัทขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมที่จะเติบโตและเกื้อกูลกัน 3. การผ่อนปรนข้อจำกัด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเดิมๆ ที่ล้าสมัยเพื่อให้นวัตกรรมสามารถเกิดและพิสูจน์ตัวเองได้

4. การเสาะหาโอกาสใหม่ ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งที่ทำให้นวัตกรรมประสบความสำเร็จ การสร้าง พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมไปสู่ตลาดจะช่วยเร่งสร้างตัวอย่างความสำเร็จของนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก 5.การขยายตัวไปสู่ภูมิภาค ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค (Science Parks) และ สนช. เพื่อช่วยให้เกิดการกระจายตัวของการทำนวัตกรรมไปสู่ภูมิภาค และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมภูมิภาค และ 6. การสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรม ให้กับคนทุกระดับ เพื่อให้คนไทยคุ้นชิน ตระหนัก เห็นความสำคัญ และรับนวัตกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

 
AW-Pro-feminie-1208x300px