“สะอาดและปลอดภัย” หัวใจสู่ความสำเร็จของ “อ้วยอันโอสถ”
February 2, 2018
“ดอยคำ” เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลคนไทย
February 5, 2018

Energy 4.0 รากฐานการพัฒนาพลังงาน แห่งอนาคต


โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน
 
391758-perspective-Thailand-Thai-Bangkok-city-river-landscape-sky-building-architecture-clouds-town
 

ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ยุค Thailand 4.0 โดยปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจากประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นคุณค่า (Value-Based Economy) หรือ Thailand 4.0

ในภาคพลังงาน กระทรวงพลังงานได้วางยุทธศาสตร์พลังงานฐานนวัตกรรม (Energy 4.0) ด้วยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเชื่อมโยงกับพลังงาน เช่น โซลาร์เซลล์ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) หรือยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เป็นต้น

อีกส่วนคือพลังงานฐานเกษตร ในเรื่องพลังงานจากพืช หรือรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่ผสมผสานระหว่าง “พลังงานธรรมชาติ” และ “พลังงานชีวภาพ” โดยต้องเป็นการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตได้ด้วยพืชพลังงาน เช่น น้ำมันปาล์ม เอทานอล หรือพลังงานจากชีวมวลของเหลือจากการเกษตร อีกทั้งยังรวมถึงการผลิตไฟฟ้าที่ผสมผสานระหว่างพลังงานธรรมชาติและพลังงานชีวภาพ (SPP Hybrid Firm) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการวิจัยด้านพลังงาน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปพร้อมกัน โดยมีการขับเคลื่อนที่ครอบคลุมพลังงานทั้งระบบ ตั้งแต่ผลิต จัดหา แปรรูป ขนส่ง จนถึงการใช้ และครอบคลุมถึงแผนพลังงานระยะยาว ได้แก่ แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

 
onlinemag_image_612c81b6cb0237126468511f5d153d3e
 

มาตรการขับเคลื่อนที่สำคัญ 3 มาตรการ ได้แก่

1. ด้านเชื้อเพลิงภาคขนส่ง อาทิ พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพให้มากขึ้น เพิ่มศักยภาพการขนส่งน้ำมันทางท่อ และใช้ระบบขนส่งทางราง ลดการใช้น้ำมันในรถยนต์ให้มากขึ้น

2. ด้านไฟฟ้า อาทิ การจัดทำแผนการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนรายภาค การสร้างตลาดซื้อขายไฟให้โรงไฟฟ้าเก่าที่มีศักยภาพ การเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง การนำร่องต้นแบบไมโครกริด

3. ด้านเชื้อเพลิงผลิตความร้อน อาทิ การสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ และการขับเคลื่อน Third Party Access การสร้างความต่อเนื่องการผลิต และการขยาย LNG Terminal และท่อก๊าซธรรมชาติ

ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติในภาพรวมหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลาง ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลเท่านั้น แต่หมายถึง กระบวนการสร้างความประหยัด ลดการใช้พลังงาน และก้าวสู่จุดหมายแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางพลังงานต่อไป