โครงการ Property Design Contest ครั้งที่ 3
October 31, 2018
เปิดฝากเงิน KBank ผ่านร้านสะดวกซื้อที่ Family Mart ผ่านระบบ CenPay
November 1, 2018

KTAM จ่ายปันผลKT-PROPERTY อัตรา0.30บาทต่อหน่วย พร้อมขายตราสารหนี้ตปท.3เดือนชูผลตอบแทน1.60%ต่อปี

 
8F0A23B00155E23DA861117635BC43B3
 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน มีมติจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562 จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

กองทุน KT-PROPERTY เข้าลงทุนในกองทุนรวมหลัก Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 209( KTFF209) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 อายุโครงการ 3 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งประกอบไปด้วย เงินฝากประจำของ Bank of China , China Construction Bank Asia , Commercial Bank PQSC , AL Ahli Bank และบัตรเงินฝาก Industrial And Commercial Bank Of China , China Merchants Bank และ Qatar National Bank โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.60 % ต่อปี โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย