ออฟฟิศเมท ชวนฟิน กับ กิจกรรม OfficeMate x NUVO “มาเดทกับเจมส์ มาร์”
July 2, 2018
ธนาคารออมสินโรดโชว์โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6
July 2, 2018

กสอ. ร่วมกับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ดึงอัตลักษณ์ชุมชนอัพเกรดสินค้า OTOP สู่สังคมดิจิทัล

 
ถ่ายภาพร่วมกัน
 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Projects : OTOP DSDP) ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาของผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการหมู่บ้าน CIV ที่เข้าร่วมโครงการ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกเข้ากับเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่มยอดขายบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่สังคมดิจิทัล (OTOP to Digital Society Development Projects : OTOP DSDP) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถนำทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารกิจการและพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ โดยเฉพาะช่องทางการตลาดใน Social Network ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเพิ่มยอดขายบนสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น กสอ. จึงจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างช่องทางการตลาดใน Social Network ด้วยการจัดทำเรื่องราวภูมิปัญญาและสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ สร้างความแตกต่างในลักษณะรูปแบบ Content Marketing และอำนวยความสะดวกในการบริโภคได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสร้างช่องทางการตลาด Online ในลักษณะ e-commerce ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดและกระจายสินค้าผ่านระบบ e-commerce ได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาผู้ปรกอบการในด้านเทคโนโลยีด้วยการอบรมการใช้งาน ผ่าน Platform เพื่อรองรับด้านการตลาดในระดับสากล และยกระดับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงขึ้น นางสาวนิรามัย กล่าว

สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ดำเนินโครงการมา 2 ปี มีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 1,000 ราย สามารถขายสินค้าบนตลาดออนไลน์และยอดขายรวมกว่า 40 ล้านบาท ผ่านระบบ e-commerce อาทิเว็บไซต์ Etsy, Alibaba, Lazada รวมถึง เว็บไซต์ดิจิทัล OTOP ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ และในปีนี้ได้จัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีการกำหนดหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและเน้นการลงมือปฏิบัติจริง มีวิทยากรให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินโครงการ และดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 ดาวขึ้นไป และผู้ประกอบการจากชุมชนหมู่บ้าน CIV โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น จำนวน 314 ราย จากนั้นทำการคัดกรองผู้ประกอบการที่มีความพร้อม เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเข้มข้น จำนวน 100 ราย และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนาที่ดีเด่น จำนวน 23 ราย พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนาดีเด่นให้นำเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Best Creative Award 5 รางวัล ได้แก่ นางสาวดรุณี อ่วมแก้ว จากผลิตภัณฑ์โถดินเผาหุ้มผ้าทอมือ, นายธนา จันทนากร จากผลิตภัณฑ์กล่องไม้ติดกระดาษสา, นางสาวจุฑาทิพห่วงสุวรรณ จากผลิตภัณฑ์ชุดสมุดและกล่องนามบัตร, นายวีระเชต สะโรดม จากผลิตภัณฑ์เกลือสปาขัดผิว และ นางกชพร เปี้ยสืบ จากผลิตภัณฑ์น้ำพริกกรอบสมุนไพร ในส่วนรางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล ได้แก่ นางพนิดา แต้มจันทร์ จากผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์, นางสาวพนิดา แซ่จิว จากผลิตภัณฑ์จันทร์สมโกลด์ มอยส์เจอร์สเปรย์, นางสาวเธียรรินรดี วิสุทธิแพทย์ จากผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลสมุนไพรตราเพชรแดง, นายวิวัฒน์ ชำประชา จากผลิตภัณฑ์ถั่วเทพ และ นายณรงค์ฤทธิ์ เหล่ารุ่งฤทธา จากผลิตภัณฑ์รังนกทอง

ท่านผู้ประกอบการที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป หรือสนใจโครงการอื่นๆ ของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ https://dcr.dip.go.th/th, Facebook: กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, เว็บไซต์ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ www.id-society.com และLine: @whx4725g (Thai-IDC Center)

 
ร่วมถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัล