“ VCOM ” ทุ่มงบซื้อธุรกิจ I-SECURE
September 24, 2018
Green Life Plus Issue 25 : September 2018
September 25, 2018

“Phuket Property Awards for Export 2018” (PPAE 2018) ครั้งที่ 1

 
IMG_2445
 

ณ ห้องประชุม15สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต “Phuket Property Awards for Export 2018” (PPAE 2018) ครั้งที่ 1 งานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ, การพัฒนาบุคคลากรและการพัฒนาการศึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำวิจัยโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติหลายโครงการทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย และยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันได้แก่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด, สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, สมาคมธนาคารจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ