มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงาน
September 28, 2018
บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
September 28, 2018

KKP ตั้ง ‘ฟิลิป เชียง ชอง แทน’ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน เสริมทัพธุรกิจ บุกตลาดกลุ่ม Retail Business

 
iq6102439d9a279eb9eea3d835b8c73a5d
 

'กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร-KKP' เดินหน้าเสริมทัพทีมผู้บริหารประกาศแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ชอง แทน เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ดูแลในส่วนธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล (Retail Business) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ที่เดิมเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลยุทธศาสตร์ในภาพรวมและเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรให้มีบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ชอง แทน เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยนายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า "นายฟิลิป เชียง ชอง แทน มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยอีกทั้งมีประสบการณ์ทำงานบริหารในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคาร โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น การแต่งตั้งนายฟิลิป จึงเป็นทั้งการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล (Retail Business) ของธนาคารและเอื้อต่อการเดินหน้าต่อเนื่องในด้านนวัตกรรมทางการเงินหรือดิจิตัลแบงกิ้งที่เป็นทิศทางของกลุ่มธุรกิจฯ"