สยามสตีลและมิตซุย จัดพิธีฉลองการเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โซลาร์ฟาร์ม 18 MW ในประเทศญี่ปุ่น FIT 36 เยน
November 20, 2018
พานาโซนิค เกาะกระแส สมาร์ท ซิตี้ ส่งเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดใหม่ล่าสุด ลุยตลาด
November 20, 2018

กบข. จัดงาน ESG Investing Conference ร่วมกับองค์กรระดับโลก เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และปลุกกระแสให้นักลงทุนสถาบัน ลงทุนอย่างมี ESG เพิ่มมากขึ้น

 
ภาพข่าว กบข. จัดงาน ESG Investing Conference
 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ OECD , World Bank Group, PRI และ UNDP จัดงานสัมมนาหัวข้อ ESG Investing: Returns Enhancing or Sacrificing? How to make it work? เพื่อนำเสนอประเด็นการลงทุนที่สำคัญ คือ ESG Investing, Impact Investing และ ESG Integration โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาแบ่งปันองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และตัวอย่างการนำปัจจัย ESG ไปใช้ในการลงทุนจนเกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

งานสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วย 12 หัวข้อ มีวิทยากรบรรยายและร่วมเสวนารวม 16 ท่าน ซึ่งต่างนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าปัจจัยด้าน ESG สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุน สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว และองค์กรควรเปลี่ยนแนวคิดจากการมุ่งสร้างกำไรให้ผู้ถือหุ้นของกิจการไปสู่การคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ จะได้รับจากการดำเนินกิจการนั้น ๆ ซึ่งผลกระทบดังกล่าว ครอบคลุมเรื่อง สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และ การต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กล่าวว่า ปัจจุบันเรื่องการลงทุนอย่างมี ESG เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและไม่จำกัดเพียงเฉพาะการลงทุนในตราสารทุน แต่รวมถึงตราสารหนี้ และสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ เช่น การออก Green Bond ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบตราสารหนี้ ที่เน้นการลงทุนในโครงการที่สนับสนุนการลดสภาวะโลกร้อน ได้แก่ การลงทุนในโครงการผลิตพลังงานสะอาด โครงการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง การระดมทุนในการทำธุรกิจในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกเหนือจากประเด็นการปรับกระบวนการทำงานและการสื่อสารเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่สมาชิกแล้ว เรื่องการลงทุนอย่างมี ESG เป็นอีกประเด็นที่ กบข. ให้ความสำคัญ โดยในช่วงที่ผ่านมา กบข. ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายธรรมาภิบาลทั้งด้านลงทุนและด้านสมาชิก พร้อมทั้งได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ( I Code) และจัดตั้ง ESG – Focused Portfolio มูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้าน ESG ของ กบข. โดยมี SETTHSI ของตลาดหลักทรัพย์เป็นตัวชี้วัด อีกทั้งยังได้กำหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มกิจการที่ กบข. สนับสนุนให้ลงทุน (Positive List) และกิจการที่ กบข. ไม่ลงทุน (Negative List) สำหรับ ESG-Focused Portfolio ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจนด้วย การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้แผนงานด้าน ESG ที่กบข. กำหนดไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *