“มอบทุนการศึกษา นักเรียน สังกัด กทม. ปี 2561”
November 23, 2018
“นูโว” ชวนร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่ขาดโอกาสด้านการรักษา ในคอนเสิร์ตการกุศล “The One Love Concert for Children in Need”
November 23, 2018

ร่วมแสดงความยินดี กับอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

 
DSCF6467
 

คุณอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากคุณบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการบริหาร นิตยสาร Green Life Plus ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ ณ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา

 
MP37-3220-B

คุณ อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง

 

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2504 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ปริญญาโท Master of Business Administration (Operation Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ อาทิ ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10 , นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และมีมติการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงในวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา