Green Life Plus Issue 28 : December 2018
December 25, 2018
Green Life Plus Issue 29 : January 2019
January 25, 2019

Digital Hospital ในประเทศไทย ?

 
 

ปัจจุบันมองไปทางซ้ายหรือทางขวาทุกคนจะพบเจอแต่โลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือคุ้นหูและคุ้นชินในคำว่าดิจิตอล ไม่เพียงแต่ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว อาหาร และขนส่ง หนึ่งธุรกิจที่เกิดการปรับตัวด้วยเช่นกัน คือ วงการการแพทย์ จนทำให้แนวคิด “Digital Hospital” เริ่มเกิดขึ้น

สำหรับความหมายของ Digital Hospital พล.ต.มารวย ส่งทานินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ได้เผยผ่านช่องทาง บล็อก Go To Know ไว้ว่า “โรงพยาบาลดิจิตอลไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในด้านการดูแลสุขภาพ ที่ให้กับผู้ป่วย ลูกค้า หรือสมาชิกรายใหม่ ๆ ในรูปแบบที่น่าสนใจมากกว่าแบบเดิม” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะต้องมีกระบวนการปฏิบัติหลากหลายอย่าง อาทิ แพทย์ ทีมพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลการแพทบ์ของผู้ป่วยได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้กระดาษ หรือจะเป็นการใช้อุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยแบบใหม่ โดยจะส่งสัญญาณชีพหรือการสังเกตที่สำคัญ เช่น ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ เป็นต้น

แล้วในประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Digital Hospital แล้วหรือยัง? คงเป็นคำถามที่ใครหลายคนอยากทราบ ก็ต้องขอเรียนตามตรงว่าหลากหลายโรงพยาบาลเริ่มปรับเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลพระราม 9 ตั้งเป้าสู่การก้าวเข้าสู่แนวคิดคังกล่าวอย่างเต็มตัว โดยวางแผนพัฒนาไว้ในระยะ 3-5 ปี หรือ 3 เฟส ดังนี้

 
hosssss
 

เฟส 1 การสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและบริการอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล เฟส 2 พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในรูปแบบที่เรียกว่า Digital Health มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาผู้ป่วย อาทิ Praram 9 Patient Mobile Application แอพพลิเคชั่นที่ผู้ป่วยสามารถนัดหมาย หรือติดตามเรื่องการรักษาได้ด้วยตนเอง และเฟส 3 ก้าวสู่ Digital Hospital เต็มรูปแบบ ด้วยการเป็นองค์กรไร้กระดาษ หรือ paperless และต้องมีการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Electronic Medical Record – EMR)

ด้านกรมการแพทย์หรือหน่วยงานจากภาครัฐก็ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามวิสัยทัศน์ “ประชาชนสุขภาพดีได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาคการแพทย์ไทย เป็น 1 ใน 3 ของเอเซีย” โดยได้กำหนด3 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 2.พัฒนาแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญและพอเพียงกับความต้องการของประเทศ3.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

 
Digital Hospital
 

ต่อจากนี้ก็ต้องจับตามองว่า ภาคธุรกิจการแพทย์ที่นอกจากแข่งขันในเรื่องของวิทยาการจะต้องมาตระหนักถึงกระบวนการจัดการเช่นกัน เพื่อสร้างความสะดวกสบายและเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างไร้รอยต่อ ที่สำคัญคาดว่าจะได้เห็นการใช้ Big Data มาผนวกใช้อย่างแน่นอน ส่วนจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คงยังตอบไม่ได้ แต่ถ้าให้ติดตามพัฒนาการอันนี้สิน่าติดตาม