ซีคอนโฮม เปิดชมบ้านตัวอย่าง ชูที่อยู่อาศัยคุณภาพ พร้อมตอบโจทย์ในทุกไลฟสไตล์
March 11, 2019
“Pan Vegan” รองเท้ามังสวิรัติจากไทย พร้อมวิ่งในทุกพื้นที่อย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม
March 18, 2019

บางกระเจ้า ปอดเมืองกรุง เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม


 
03-1234
 

ในปี 2549 นิตยสาร Time Asia ได้ยกย่องให้พื้นที่คุ้งน้ำบางกะเจ้าแห่งนี้เป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเซียแห่งหนึ่ง ( The Best Urban Oasis of Asia 2006 ) ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคุ้งน้ำแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สามน้ำ ( เพราะมีทั้งน้ำทะเล, น้ำกร่อยละน้ำจืดสลับกันไป) ทำให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ จนกลายเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ควรสงวนรักษาไว้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชนนี เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่อาศัยอยู่ทำกินในที่ดินราชพัสดุของโครงการสวนกลางมหานคร (บ้านนายทวีป บำรุงศักดิ์ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) โดยได้พระราชทานพระราชดำริในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งประกอบอาชีพทำสวน และอาชีพเสริมอื่นๆ โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์พื้นที่บางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ในลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีการอนุรักษ์วิถีชีวิต และความเป็นอยู่เรียบง่ายอย่างในอดีต มีการควบคุมสิ่งปลูกสร้างและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นต้นแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น

จากนั้นสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประสานงานกับหน่วยราชการ อาทิ กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ และโครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ บริเวณกระเพาะหมู อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ "ศรีนครเขื่อนขันธ์" ส่วนที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ "บริเวณกระเพาะหมู" ที่ได้จัดซื้อไว้ จำนวน 1,128 ไร่ และ ส่วนที่ 3 การพัฒนาพื้นที่รอบนอกที่เป็นของเอกชนในลักษณะการดำเนินงานร่วมกัน

 
1408879773-01-o
 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงที่ลงนามโดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สมควรกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติไว้มิให้เปลี่ยนแปลงไป

 
29872037_10211211293013744_546039966419732150_o
 

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของบางกะเจ้าคือ สวนศรีนครขันธ์ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ที่มีเส้นทางมรดกไว้ปั่นจักรยาน พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านธูปหอม ใครที่ชอบเข้าวัดแนะนำวัดไพชยนต์พลเสพย์ที่มีศิลปะ จีน มอญ ไทย ผสมผสานกันและที่พลาดไม่ได้คือ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งหรือกลิ่นอายวิถีชาวบ้านอันงดงามที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นในทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร่วมกันดูแลรักษาและท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก เพราะบางกระเจ้าคือปอดที่สำคัญของเราชาวกรุงทุกคน