“จัดการขยะมูลฝอย รักษาคุณภาพอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว” หน้าที่สำคัญสู่การสร้าง กทม.ให้น่าอยู่
July 9, 2019
Plogging ‘วิ่งไป…เก็บขยะไป’ เป็นมากกว่าเทรนด์ แถมยังช่วยโลกจัดการขยะ
July 15, 2019

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปั้นบางกระเจ้าให้เป็น อัตลักษณ์พื้นที่สีเขียวต้นแบบ – แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 
b69f7afb575bf7956e6378938c7bc5c6c3cfb5793120bf9dfddd1c7b6aed42b9
 

ภายใต้เป้าหมายการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น 20% ภายใน 5 ปี เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบางกระเจ้าให้ดีขึ้น ขณะนี้คณะทำงานพื้นที่สีเขียวหลากหลายหน่วยงานเริ่มคิกออฟพัฒนาพื้นที่สีเขียวครั้งยิ่งใหญ่ให้กับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยตั้งใจปักหมุดให้พื้นที่แห่งนี้เป็น อัตลักษณ์พื้นที่สีเขียวต้นแบบ และ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของประเทศ

นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานเปิด “กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ Our Khung BangKachao” ซึ่งได้ส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้ผู้แทนชุมชน 6 ตำบล เพื่อแสดงสัญลักษณ์การเริ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป่าไม้พร้อมด้วย 19 องค์กรผู้สนับสนุน และ 31 องค์กรภาคีคณะทำงานฯ ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายเตชพล กล่าวเสริมว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่สีเขียว แสดงออกถึงการให้ความสำคัญในการรักษาป่า เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นปอดของกรุงเทพฯ และเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของประเทศ ที่สำคัญการสร้างพื้นที่สีเขียวนี้ถือเป็นเป้าหมายร่วมกัน (Share Goal) ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตเพิ่มขึ้น

 
bb95a9aicajf6hhh9khab
 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มต้นส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ที่จะปลูกแก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ระยะแรก จำนวน 107 แปลง รวม 400 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบป่าไม้พื้นถิ่นนานาพันธุ์ และเมื่อป่าไม้เติบโตงอกงามขึ้นยังสามารถช่วยสร้างประโยชน์แก่ชาวชุมชนคุ้งบางกะเจ้านานัปการตามมาอีกด้วย โดยสามารถยกระดับเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกับพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

อย่างไรก็ดีนอกจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโครงการ Our Khung BangKachao ยังมีแนวคิดที่จะรักษาพื้นที่สีเขียวแต่เดิม 6,000 ไร่ให้คงอยู่อย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตำบลละ 50% ของพื้นที่เกษตร เพื่อสร้างอัตลักษณ์คุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวต้นแบบตำบลละ 1 แห่ง และเมื่อการดำเนินดังกล่าวเกิดผลลัพธ์ที่ดีจะสามารถต่อยอดและเชื่อมโยงไปสู่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของประเทศ หรือ Green Tourism

 
202263