ฉีกทุกกฎการจองสมาร์ทโฟน! ซัมซุงท้านำกล้องถ่ายภาพมาแลกซื้อ “The New Galaxy” สุดยอดสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดใน Galaxy ในราคา 21 บาท! ลงทะเบียนเป็นเจ้าของก่อนใครได้แล้ววันนี้
January 5, 2021
ซัมซุงแต่งตั้งประธานและซีอีโอคนใหม่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย
January 6, 2021

คปภ. เผยผลงานเด่น 5 มาตรการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย รอบปี 2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเชิงรุก ปี 2564 ในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า นับแต่ปี 2560 สำนักงาน คปภ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย เพื่อเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังสภาพปัญหา ตลอดจน
ระดมข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ได้แก่ สำนักงาน คปภ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

ล่าสุด สำนักงาน คปภ. ได้รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยในปี 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย

โดยมีผลงานเด่นใน 5 มาตรการ คือ
มาตรการที่ 1 การเร่งรัดเยียวยาและช่วยเหลือประชาชน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้ได้รับความเสียหายจากสัญญาประกันภัย

มาตรการที่ 2 การเพิ่มความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย โดยปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

มาตรการที่ 3 ด้านเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อเสริมสร้างสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค

มาตรการที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค

มาตรการที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจสิทธิที่พึงมีในด้านประกันภัย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมว่าการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ในปี 2563 มีความชัดเจนและมีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้ขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัยในเชิงรุกในปี 2564 ต่อไป รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลหลังจากมีการลงพื้นที่แล้วในระดับอำเภอและตำบล นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการเชิงรุกในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนในทุกรูปแบบผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการผลักดันให้การประกันภัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้กับเยาวชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนรู้จักการออมเงินในรูปแบบของการทำประกันภัย