สายแรกของไทย เรือไฟฟ้าคลองผดุงฯ เส้นทางคมนาคมสีเขียว กทม.
January 29, 2021
เปิด 3 วิธี ลดขยะ เมื่อทำงานอยู่บ้าน ก่อนขยะจะล้นกรุง
January 29, 2021

ความยั่งยืน เริ่มต้นจาก “ก้าวแรก”ด้วยหลักคิด EPR

World Bank คาดการณ์ไว้ว่าภายใน 30 ปีข้างหน้า ปริมาณขยะทั่วโลกจะอยูที่กว่า 3,400 ล้านตัน และขยะที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งบนบก และในน้ำอย่างมาก คือ “ขยะพลาสติก”

จากการคาดคะเนข้างต้น ทำให้กระแสการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กรมุ่ง ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ขยายออกไปในวงกว้าง โดยหนึ่งในแนวคิดที่เป็นดั่งฟันเฟืองของระบบดังกล่าว คือ  “Extended Producer Responsibility” (EPR)

EPR ? คืออะไรนั้น ข้อมูลจากกรีนพีช ประเทศไทยขยายความไว้ว่า Extended Producer Responsibility (EPR) คือ หลักการที่ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตไปยังช่วงต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ เป็นแนวทางให้ผู้ผลิตคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

ตั้งแต่การออกแบบ, กระจายสินค้า,​ การรับคืน, การเก็บรวบรวม การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการบำบัด ซึ่งวิธีเหล่านี้จะช่วยให้เราลดขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบที่แบรนด์ต้องสร้างสรรค์ให้กับโลกและผู้บริโภค

ตามหลักการ EPR “ผู้ผลิต” คือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (manufacturer) และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ (professional importer) (เจ้าของแบรนด์) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่ในทางปฏิบัติ ภาครัฐอาจกำหนดให้ร้านค้าปลีกมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย เช่นกรณีกฎหมายบรรจุภัณฑ์

ขณะนี้มีหลากหลายองค์กรนำเอาแนวคิด EPR ไปปรับใช้ เพื่อทำให้วงจรของธุรกิจเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ถึงเวลาหรือยัง! ผู้ผลิตไทยต้องใช้หลักการ EPR เครื่องมือจัดการขยะที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน