กัญชง พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตของไทย ตั้งเป้าสู่ฮับกัญชงของอาเซียน
February 14, 2021
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตรถยนต์ ที่โรงงานแหลมฉบัง มุ่งดำเนินธุรกิจสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
February 16, 2021

เยาวชนกับการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ … Youth in Charge /Youth in Actionเวทีของครูใหญ่ (Principal Forum)ครูใหญ่ไปต่อ … ไม่รอแล้วนะ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง Youth In Charge สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเจ้าภาพร่วมภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : TBCSD และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย : TEI (ด้านสิ่งแวดล้อม) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (ด้านเพศและสุขภาวะ) มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู : EDUCA และเครือข่ายผู้อำนวยการผู้นำ (ด้านการศึกษา) นำเสนอโดย คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ประธานเครือข่ายผู้อำนวยการผู้นำ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรรมการบริหารและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และคุณเอริกา เมษินทรีย์​ ผู้ริเริ่ม Youth In Charge เพื่อร่วมกันจัดงาน Youth In Charge Symposium หรือเวทีเสวนาและเวทีนำเสนอนโยบายสาธารณะ

โดยเยาวชนกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งจากในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด อันครอบคลุมทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่จะร่วมส่งตัวแทนเยาวชน เพื่อทำงานร่วมกันในการกำหนดอนาคตที่เยาวชนต้องการ

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเรื่อวกำหนดการกิจกรรมหลักต่าง ๆ ของ Youth In Charge ทั้งการจัดตั้ง Learning Stations หรือการเปิดโลกและสร้างแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนให้กับเยาวชน และการสร้าง Campaign “Youth Voices” เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และช่องทางให้เยาวชนได้ร่วมนำเสนอมุมมองที่มีต่อประเด็นสำคัญต่าง ๆ (อาทิ เช่น ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องการศึกษาเรื่องเพศและสุขภาวะ เป็นต้น) ความฝัน วิสัยทัศน์ หรือความเป็นตัวตนของตนเอง โดยเจ้าภาพร่วมได้มากล่าวถึงบทบาทขององค์กรในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านี้ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกด้วย ในการประชุมครั้งนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม 70 แห่ง ทั่วประเทศ