Green Life Plus Issue 54 : February 2021
February 22, 2021
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยแม่บทแห่งชาติ มุ่งดันไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ในเวทีสัมมนาและจัดแสดงนวัตกรรมในระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย MWC Shanghai 2021
February 23, 2021

กคช. เร่งบริหารจัดการชุมชน “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เร่งเดินหน้าบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมทุกมิติ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยทั่วประเทศ

พันเอก ดร.เจียรนัย  วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานบริหารชุมชน ผู้บริหารสายงานบริหารชุมชนระดับ 10 และระดับ 9 ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 – 4 ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน การบริหารชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายให้ผู้บริหารสายงานพัฒนาชุมชนร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กร คือ “ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาชุมชน รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น