ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ ปักหมุด ผลักดันสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคม
March 25, 2021
“KEVINA” ชวนแบ่งปันน ้ำใจ ในกิจกรรมเพื่อกำรกุศล ช่วยเหลือน้องหมำแมวด้วยวิถีใหม่ Because You’re Celebrity จิตใจดี
March 26, 2021

ครั้งแรก กับการ จับมือ 3 เจ้ากระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กระทรวงวัฒนธรรม) โปรโมท เส้นทาง ศรัทธาทัวร์ หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและช่วยเศรษฐกิจฐานราก และ ชุมชน

เช้าวันนี้ (25 มีนาคม 2564) ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ WAT : Worship Activities Tradition “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว”โครงการสร้างสรรค์และนําเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาทางศาสนา ความเช่ือ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นําไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ทางการท่องเท่ียวและเพิ่มวันพักค้าง ซึ่งจะเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนและท้องถิ่นโดยรอบ โดยได้นำร่องจัดทําเส้นทางแห่งศรัทธาเพื่อเสริมสิริมงคล ความรุ่งเรืองแห่งชีวิต เชื่อมโยงชุมชนที่มีศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่พร้อมเสนอขาย จํานวน 15 เส้นทางทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดพิจิตร แพร่ น่าน เชียงราย ชัยนาท สระบุรี เพชรบุรี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม ระยอง ปราจีนบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี และสงขลา

และโอกาสนี้ ททท. ยังได้นําเสนอผลงานในรูปแบบ Content Marketing และเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทุกภาคส่วน โดยคํานึงถึงการรักษาสมดุล ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายการท่องเท่ียวสีขาว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการตอกย้ำการท่องเที่ยวท่ีสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม