เอ็มจี หนุน PEA และบางจาก เปิดสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
April 6, 2021
“ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง” สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืน มอบถนนสีเขียว จากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก แห่งแรกของประเทศไทย ในอุทยานแห่งชาติ
April 7, 2021

ยอดจองบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุงเกิน 6,000 คน
การเคหะแห่งชาติพร้อมจับสลากผู้มีสิทธิดีเดย์ 4 เม.ย.64

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดพิธีจับสลากผู้มีสิทธิโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้า/ฉลองกรุง) โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีจับสลาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากการเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ประชาชน  ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิโครงการนำร่องบ้านเช่าพร้อมอาชีพภายใต้โครงการบ้านเคหะสุขประชาจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ระหว่างวันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนจองสิทธิจำนวน 6,660 ราย และการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในเบื้องต้น ซึ่งมีประชาชนที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 6,627 ราย กล่าวคือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 4,285 ราย แบบบ้านที่ได้รับความนิยมและมีผู้ลงทะเบียน  จองมากที่สุด ได้แก่   แบบ C (ครอบครัว 2 ห้องนอน) ยอดจอง 2,444 ราย แบบ B (ครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน) ยอดจอง 1,117 ราย แบบ X (สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ) ยอดจอง 396 ราย และแบบ A  (ผู้มีสถานะโสด) ยอดจอง 328 ราย ตามลำดับ สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 2,342 ราย แบบบ้านที่ได้รับความนิยมและมีผู้ลงทะเบียนจองมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ แบบ C (ครอบครัว 2 ห้องนอน) ยอดจอง 1,343 ราย  แบบ B (ครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน) ยอดจอง 637 ราย แบบ A (ผู้มีสถานะโสด) ยอดจอง 197 ราย และแบบ X (สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ) ยอดจอง 165 ราย ตามลำดับ

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจจองโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุงกันเป็นจำนวนมาก การเคหะแห่งชาติจึงจำเป็นต้องใช้วิธีจับสลากผู้มีสิทธิในโครงการดังกล่าวทั้งสองโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ โดยการจับสลากในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะจับสลากผู้มีสิทธิในชุดแรกได้เข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 ราย ส่วนโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงจะจับสลากผู้มีสิทธิจำนวน 288 ราย และมอบสิทธิให้กับกลุ่มเปราะบางที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 14 ราย รวมทั้งจะทำการจับสลากผู้มีสิทธิสำรองทั้งสองโครงการไว้ 50 % (ครึ่งหนึ่งของหน่วยก่อสร้าง)มีผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับถัดจากวันส่งมอบอาคาร ทั้งนี้ หากผู้ได้สิทธิมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนด หรือสละสิทธิ์ในภายหลัง การเคหะแห่งชาติจะเรียกผู้ที่ขึ้นทะเบียนสำรองตามลำดับถัดไปแทน สำหรับผู้ที่ไม่ได้สิทธิ                                                                                                                       

ในการจับสลากครั้งนี้ ท่านยังมีสิทธิเป็นลูกค้าของการเคหะแห่งชาติภายใต้โครงการบ้านเคหะสุขประชาทุกคน ซึ่งการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชาเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เมื่อการเคหะแห่งชาติเปิดให้จองสิทธิในโครงการใหม่ก็ถือว่าผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วมีสิทธิเลือกโครงการใหม่ ตามที่ต้องการก่อนเปิดจองสิทธิเพิ่ม เพราะเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติจะต้องจัดสร้างโครงการบ้านเคหะ สุขประชาปีละ 20,000 หน่วย เป็นระยะเวลา 5 ปี จนครบ 100,000 หน่วย

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติกำหนดถ่ายทอดสดพิธีจับสลากผู้มีสิทธิโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้า/ฉลองกรุง) ผ่านทาง Facebook Live “การเคหะแห่งชาติ” ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้เช่า เพื่อการอยู่อาศัยและดำเนินกิจการเศรษฐกิจชุมชนภายใต้โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย (บ้านเคหะสุขประชา) ของการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้า/ฉลองกรุง) ได้ทาง www.nha.co.th และ LINE OA : @NHA.THAILAND นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติจะส่ง SMS แจ้งผลให้กับผู้ได้สิทธิรับทราบอีกทางหนึ่งด้วย