Under Armour เคียงข้างสนับสนุนสาวไทยที่รักการออกกำลังกาย ให้บรรลุทุกเป้าหมาย ด้วยแคมเปญเพื่อผู้หญิงตลอดเดือนเมษายน 2564
April 16, 2021
แอ็กซอลตา แสดงความยินดี ศิรินครเพนท์ ซัพพลาย รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ
April 16, 2021

“ทวีพงษ์” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2564”

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับโล่ครุฑทอง “บุคคลแห่งชาติ” สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564  จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย (ห้องแสตมป์ทอง) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยจัดทำโครงการ “บุคคลแห่งชาติ” เพื่อยกย่อง เชิดชู มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงส่งเสริม
สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งยังร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง

นายทวีพงษ์ กล่าวถึงทัศนคติในการทำงานที่ได้ถ่ายทอดเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
การเคหะแห่งชาติตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติว่าการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่การทำงานให้เสร็จหรือจบไปวันๆ หากแต่จะต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้งานนั้นเกิดเป็นรูปธรรม สามารถส่งให้คนอื่นสานงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วผลลัพธ์ของงานก็จะออกมาดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด

“ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยที่ได้คัดเลือกผมให้รับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ผมจะเสียสละมุ่งมั่นทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมต่อไป”

สำหรับ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ถือเป็นต้นแบบของนักบริหารองค์กรยุคใหม่ที่มีคุณสมบัติทั้งด้านบู๊และบุ๋น มีความเข้าใจในงาน มีความเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ขององค์กร มีความใส่ใจและ
มีความเป็นกันเองกับพนักงานทุกระดับ ทั้งยังมีทัศนคติต่อการทำงานที่ดีและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอีกด้วย