UAC ควง UAC TPT ร่วม MOU กับวิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานภูผาม่าน
April 20, 2021
เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัว EV Solution Platform โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ให้บริการครบวงจร
April 21, 2021

“SABUY” ประชุมผู้ถือหุ้นไฟเขียว อนุมัติจ่ายปันผลกว่า 30 ล้านบาท หรือ 0.03 บาท/หุ้น
เปลี่ยนราคาใช้สิทธิ ESOP 2 เป็น 7.75 บาท

นายนปกรณ์ ปิ่นทอง กรรมการบริษัท , นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี รองประธานกรรมการบริษัท ,
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท , นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการบริษัท

นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ถ่ายทอดสดจาก บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 30.8 ล้านบาท พร้อมสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 76 % เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยบริษัทฯ พร้อมเดินหน้าสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาใช้สิทธิ 3.25 บาทต่อหุ้น โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  

อีกทั้ง ที่ประชุมได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP2) โดยอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิจากเดิม 3.25 บาทต่อหุ้น เป็น 7.75 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น