3เอ็ม จัดแข่งขันไอเดียธุรกิจ ระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ มุ่งปั้นผู้นำ นักคิด และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่
April 26, 2021
‘อีวอลเล็ท’ ผูกแล้วจ่าย สบายสุดสุด! กับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม สูงสุด 1,320 บาท
April 26, 2021

เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เอสซีจี โดย นายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด  ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายไสว ลาภเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ร่วมส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อผลักดันให้ตำบลเมืองมายเป็นชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco City) ที่คำนึงถึงการพัฒนาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ การสร้างคุณค่าร่วมกันกับชุมชน ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนเชิงนิเวศสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระหว่างบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งครอบคลุมการพัฒนากรอบการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco City) ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ในตำบลเมืองมาย ผ่านการประสานความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และการสำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ส่งผลให้ในปี 2563 ชุมชนเมืองมายมีผลการประเมินทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเชิงนิเวศทั้ง 19 ตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นเป็น 70% (จาก 53% ในปี 2562) จัดอยู่ในระดับ Eco City โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดการต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การส่งเสริมการปลูกไผ่ ทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ป่า และต่อยอดไปถึงการจัดการกักเก็บน้ำ การลดมลพิษ เช่น การจัดการขยะครัวเรือน การรับซื้อซังข้าวโพดและแกลบจากชุมชนนำมาเป็นพลังงานทดแทนให้กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในเอสซีจี เพื่อลดการเผาทิ้งกว่า 4,316 ตัน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การช่วยแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินที่เป็นปัญหาของชุมชนมาอย่างยาวนาน เป็นต้น 

เอสซีจี ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเชื่อว่าสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปโดยการส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมผลักดันตำบลเมืองมาย ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นชุมชนเชิงนิเวศที่คำนึงถึงการพัฒนาที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างคุณค่าร่วมกันกับชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต