แอ็กซอลตา (Axalta) ได้มีการเปลี่ยนชื่อแบรนด์จาก กลุ่มธุรกิจสีพ่นเพื่อยานพาหนะการขนส่ง (Transportation) เป็น แอ็กซอลตา โมบิลิตี้ โค้ทติ้งส์ (Axalta Mobility Coatings) กลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีการปรับโครงสร้างใหม่ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และจัดการบริหารองค์กรให้ตอบสนองความต้องการลูกค้า OEM ให้ได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
April 27, 2021
หนิง ปณิตา เปิดใจในรายการ “odini มีออม” ผ่านวิกฤตชีวิตไม่แน่นอน รู้คุณค่าลงทุนและออมเงินเพื่ออนาคต
April 27, 2021

ทรู เผยอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 จำนวน 4 ชุดระหว่าง 3.50-4.55% ต่อปี
เตรียมเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อ 10-12 พฤษภาคม 2564

กลุ่มทรู รุกพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร  สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุค Next Normal  ตอกย้ำผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลและระบบนิเวศครบวงจร เตรียมเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 จำนวน 4 ชุด อายุ 3 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2564 พร้อมประกาศอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50-4.55% ต่อปี โดยทั้งบริษัทฯและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+”  แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”  โดย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564   ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการออกหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 4/2564 เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป (Public Offering)   จำนวน  4  ชุด   อายุ 3 ปี  ถึง  5 ปี 9 เดือน   ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ   ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนหรือขยายกิจการของบริษัทฯ ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยทั้งบริษัทฯและหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เตรียมเสนอขายในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2564

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 4/2564 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวน 4 ชุด ดังนี้
1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี
4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.55% ต่อปี

พร้อมกันนี้ ทรู เข้าใจและห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ลงทุน ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จึงได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นกู้ อำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ของธนาคารทั้ง 4 แห่งได้แล้ววันนี้

•   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333และสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน BualuangmBanking

  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819 โดยจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 และสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านSCB Easy App
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1558 กด#9 (เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 และสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านCIMB Thai Digital Banking

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อตามความเหมาะสม